Arbetsbord ovanifrån med laptopar, mobiltelefoner, headset och kaffekoppar

Studieområde: Strukturomvandling

Företagens digitala mognad 2018

Näringslivets digitala transformation är snabb och bred. Utvecklingen gör att både politiken och företagen agerar under stor osäkerhet. Den här studien ger en ökad insikt om var vi står idag. Resultaten visar att stora företag är mer digitalt mogna, att Sverige har mer att lära inom digital kompetens och att det finns ett samband mellan digital mognad och produktivitet.

Den digitala transformationen förändrar företagandet och kompetensbehoven hos de anställda.Transformationen skapar nya policyutmaningar där både politiker och företag måste agera under stor osäkerhet. Den kunskap som finns blir snabbt inaktuell vilket leder till att nya kunskapsunderlag om digitalisering behövs för att ge vägledning vid politiska beslut. Allteftersom företagen blir bättre på att använda nya och mer avancerade digitala teknologier förändras också vad som skiljer digitala ledare från eftersläntrare.

Resultaten visar att den digitala mognaden varierar mellan storlekar, sektorer och regioner. Stora företag är i genomsnitt mer digitalt mogna än små. De visar också att företag i Stockholm i genomsnitt är mer digitalt mogna än företag i andra regioner. Även om digitaliseringen pågår inom alla sektorer visar resultaten att den digitala mognadsgraden skiljer sig mellan olika sektorer. Företag inom sektorerna IKT, Energi och återvinning och Handel leder näringslivets digitala omvandling och företag inom Byggindustri, Transport- och magasineringsföretag, Hotell och restauranger samt Tillverkningsindustri är mindre digitalt mogna.

När det gäller digital kompetens (ICT Capabilities), ligger de flesta av de svenska sektorerna runt OECD-genomsnittet. Däremot finns det skillnader mellan vissa sektorer där exempelvis: Den svenska IKT-sektorn sticker ut genom att ha lägre digital kompetens än genomsnittet i andra OECD-länder. Wood, paper and printing, Metal products, Textiles och Other manufacturing (det vill säga delar av tillverkningsindustrin) hamnar över OECD-genomsnittet. En annan sektor som ligger över genomsnittet är Retail trade. Samtliga svenska sektorer, aggregerat, har en större andel företag med hög digital kompetens än OECD-genomsnittet samtidigt som vi också har en större andel företag som inte har någon intern digital kompetens alls. Sverige placerar sig totalt sett högt eller runt genomsnittet i de dimensioner som är internationellt jämförbara. Spridningen visar sig dock vara större än genomsnittet i OECD. Sammantaget kan vi konstatera att Sverige varken är bäst i världen eller bäst i EU, oavsett hur digital mognad mäts.

Vi studerar också om företag med hög digital mognad är mer produktiva och har högre lönsamhet. Ett positivt samband innebär inte nödvändigtvis att digital mognad driver produktivitet eller lönsamhet, men det är en förutsättning för att så ska kunna vara fallet. Resultaten är följande: I genomsnitt är digitalt mogna företag mer produktiva och har högre lönsamhet. Det är främst digital kompetens (ICT Capabilities) som driver detta samband. Det finns skillnader mellan både sektorer och regioner. För företag inom Handel och Andra tjänsteföretag finns ett positivt samband mellan digital kompentens (ICT Capabilities) och produktivitet samt lönsamhet. För företag inom sektorerna Hotell och restauranger samt Fastighetsbolag och förvaltare finns ett positivt samband mellan digitala kontakter med kunder (Web Maturity) och produktivitet samt lönsamhet. För företag i Stockholm och Västsverige finns det ett positivt samband mellan digital kompetens (ICT Capabilities) och produktivitet samt lönsamhet.

Den här studien bidrar till ett lärande kring hur digitaliseringsrelevant politik kan följas upp. Studiens resultat ökar förutsättningarna att följa resultatutvecklingen av de fem politiska målen.

Företagens digitala mognad 2018

Serienummer: PM 2019:12

Diarienummer: 2019/128

Ladda ner rapporten

En del av kunskapsprojektet:

test

NYHETSBREV

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få nyheter om Tillväxtanalys studier och seminarier. Fyll i ditt namn och din e-postadress i formuläret