Porträtt av glad man med stort svart skägg

Studieområde: Infrastruktur & kompetensförsörjning

Stora kunskapsintensiva investeringar – orsaker, verkan och den offentliga sektorns roll

Investeringar i kunskapsbaserat kapital (immateriella tillgångar) förutses få en allt större betydelse i framtidens näringsliv. Utvecklingen placerar stora kunskapsintensiva investeringar (SKI) på agendan för framtidens politik. I den här studien gör vi en kunskapsöversikt av orsaker till och förutsättningar för SKI. Vi belyser också potentiella spridningseffekter och vad forskningen säger om den offentliga sektorns möjlighet att främja SKI. Resultaten visar på betydelsen av övergripande gemensamma ramvillkor men också ett kontinuerligt relationsbyggande då det är svårt att hitta “one-size-fits-all-lösninigar”.

Investeringar i kunskapsbaserat kapital (immateriella tillgångar) förutses få en allt större betydelse i framtidens näringsliv och ekonomi. Denna utveckling placerar stora kunskapsintensiva investeringar (SKI) på agendan för framtiden näringspolitik men berör också politiken för utbildning, forskning och innovation. Kunskapsprojektets övergripande mål är att bidra med kunskap som kan ligga till grund för att gynnsammare villkor för företag och investeringar i kunskapsbaserat kapital. Den här delstudien ska ge en kunskapsöversikt av orsaker till och förutsättningar för stora kunskapsintensiva investeringar (SKI) samt potentiella positiva spridningseffekter till följd av SKI. Studien sätter också översikten i relation till vad forskningen säger kring den offentliga sektorns möjlighet att främja SKI och de policyåtgärder som kan tänkas bidra till att realisera positiva spridningseffekter förknippade med SKI.

Offentliga aktörers roll vid SKI förändras Studien drar tre övergripande slutsatser om hur offentliga aktörers roll i arbetet med att främja SKI håller på att förändras. Fördelningen och organiseringen av kunskapsintensiv verksamhet allt mer heterogen, fragmenterad och globaliserad. Det förändrar förutsättningarna för hur offentliga aktörer kan främja SKI. Bland annat ställs krav på välfungerande, övergripande och gemensamma ramvillkor för kunskapsintensiv verksamhet. Samtidigt som det blir allt svårare att hitta ”one-size-fits-all-lösningar” för riktade insatser. SKI kan inte längre betraktas som isolerade engångsföreteelser utan kräver ett kontinuerligt relationsbyggande.

Fragmenteringen och globaliseringen av företagsfunktioner, den ökade betydelsen av immateriella tillgångar samt den ökade komplexiteten (ömsesidiga beroenden) mellan sektorer och ekonomier leder till en ökad osäkerhet som påverkar offentliga aktörers möjlighet att planera långsiktigt. För att främja en utveckling krävs att näringspolitiken kombineras med andra politikområden som exempelvis forsknings- och utbildningspolitik samt innovations- och internationaliseringspolitik. Därtill blir utformningen av svensk näringspolitik i allt högre grad beroende av andra länders motsvarande politik. Mot denna bakgrund föreslår studien en rad avvägningar om mål och medel som riktas till beslutsfattare och planerare.

Stora kunskapsintensiva investeringar – orsaker, verkan och den offentliga sektorns roll

Serienummer: PM 2019:13

Diarienummer: 2018/80

Ladda ner rapporten Pdf, 1.4 MB.

En del av kunskapsprojektet:

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev