Publicerad 09 december 2019

Selektiva företagsstöd med flera mål - hur påverkas företagens tillväxt?

I denna studie utvärderar Tillväxtanalys selektiva stöd till enskilda företag som syftar till att främja en hållbar tillväxt. Frågeställningen vi utvärderar är: Ledde dessa selektiva stöd till att de deltagande företagen växte snabbare än vad de annars skulle ha gjort?

Resultatet visar på ett visst stöd för positiva sysselsättningseffekter, framförallt bland mindre företag och företag lokaliserade utanför storstadsregionerna.

Femton av Vinnovas innovationsprogram med ambitionen att främja hållbar tillväxt utvärderas i studien. Flera av dem har också haft ambitionen att främja miljöteknik och uppnå en ökad samverkan mellan olika aktörer – särskilt forskningsmiljöer och näringsliv. Innovationsprogrammen har spänt över flera branscher och teknikområden. Den enskilt största kategorin utgörs av stöd till innovation inom fordonsindustrin.

Utvärderingen fokuserar på företagens tillväxt, mätt som omsättning, sysselsättning och investeringar i fysiskt kapital. En positiv sysselsättningseffekt påvisas hos de mindre företagen och företag lokaliserade utanför storstadsregionerna.

Utvärderingen finner inte någon sysselsättningseffekt på större företag eller företag lokaliserade i storstadsregionerna. Utvärderingen visar inte heller på någon positiv effekt på omsättning eller investeringar i fysiskt kapital.

Resultaten är intressanta på flera sätt. De tyder bland annat på att man inte ska förvänta sig stora positiva tillväxteffekter på kort sikt i de deltagande företagen i den här typen av program. Det behöver inte utesluta att stöden hade andra positiva effekter på ekonomin, exempelvis i form av att kunskap inom ett visst teknikområde genereras som kommer till nytta i andra företag, så kallade överspillningseffekter.

En möjlig tolkning av resultaten är att många av företagen efter mottagande av stöd ökar sina investeringar i humankapital snarare än i fysiskt kapital, åtminstone i ett kortsiktigt perspektiv.