Publicerad 11 december 2019

Miljölagstiftningens betydelse för stora kunskapsintensiva investeringar

I den här studien analyserar vi hur miljöprövningen kan utformas för att driva på miljöarbetet utan att äventyra konkurrenskraften vid etableringen av stora kunskapsintensiva investeringar (SKI). Frågan är central eftersom miljöprövningen ofta är ett viktigt ramvillkor vid SKI.

Studien visar att en planerad lokalisering, tydliga riktlinjer för miljöprövning av nya verksamheter och bättre förutsättningar för en kontinuerlig miljöanpassning är viktiga faktorer.

Studien utgår från tidigare forskning och egna fallstudier av tre SKI-relaterade verksamheter: Facebooks datacenter i Luleå, Northvolts batterifabrik i Skellefteå och Preems raffinaderi i Lysekil.

Förutsättningar för en ändamålsenlig miljöprövning

Vi identifierar tre viktiga förutsättningar för en miljöprövning som driver på miljöarbetet utan att äventyra den långsiktiga konkurrenskraften i verksamheterna:

  • Flexibilitet För att åstadkomma flexibilitet är tydliga gränsvärden för utsläpp, en effektiv planprocess och utdragna prövoperioder tre viktiga instrument.
  • Förutsägbarhet och transparens kring miljöprövningens tidsåtgång, genomförande och villkor. Det kan åstadkommas genom bland annat kortare ledtider, tydliga instruktioner och riktlinjer för hur lagen ska tolkas.
  • Kunskapsnivån hos inblandade myndigheter om de tekniska möjligheterna och dess ekonomiska konsekvenser. En hög kunskap möjliggör jämbördiga, konsensusinriktade men samtidigt tuffa förhandlingar mellan industrin och de reglerande myndigheterna.

En förbättrad miljöprövning vid stora kunskapsintensiva investeringar

I studien identifieras ett antal rekommendationer för hur framtida tillståndsprövningar av SKI kan förbättras. Rekommendationerna vänder sig i första hand till aktörer i offentlig sektor.

  • Identifiera lämpliga platser för lokalisering av olika typer av verksamheter. Det ställer krav på den kommunala översiktsplaneringen och detaljplaner med lämpliga avgränsningar.
  • Skapa gemensamma riktlinjer för miljöprövningen av SKI, av de tillståndsprövande myndigheterna (inklusive remissinstanser som Naturvårdsverket) tillsammans med företrädare för olika branscher.
  • Utforma miljöprövningen som en kontinuerlig process snarare än som ett ’one-shot game’. Längre prövoperioder kan göra det möjligt för företaget att gå vidare med investeringen samtidigt som de ges tid att testa och optimera olika tekniska lösningar.

Hela sammanfattningen och rekommendationer hittar du i rapporten till höger.