Porträtt av ung kvinna i kontorslandskap

Studieområde: Infrastruktur & kompetensförsörjning

Miljölagstiftningens betydelse för stora kunskapsintensiva investeringar

Etablering av kunskapsintensiv verksamhet innebär någon form av miljöpåverkan. I den här studien analyserar vi hur miljöprövningen kan utformas för att driva på miljöarbetet utan att äventyra konkurrenskraften vid etableringen av stora kunskapsintensiva investeringar (SKI). Resultaten visar att en planerad lokalisering, tydliga riktlinjer för miljöprövning av nya verksamheter och bättre förutsättningar för en kontinuerlig miljöanpassning är viktiga faktorer.

Investeringar i kunskapsbaserat kapital (immateriella tillgångar) förutses få en allt större betydelse i framtidens näringsliv och ekonomi. Utvecklingen placerar stora kunskapsintensiva investeringar (SKI) på agendan för framtiden näringspolitik men berör också politiken för utbildning, forskning och innovation. Etablering av kunskapsintensiv verksamhet förutsätter att investeringen tillståndsprövas enligt miljöbalkens regler. Miljöprövningen är därför ett ramvillkor som kan påverka hur attraktivt ett land eller en region är för stora kunskapsintensiva investeringar (SKI). I den här studien utforskar vi hur miljöprövningen kan utformas för att driva på miljöarbetet utan att äventyra konkurrenskraften vid SKI. Studien utgår från tidigare forskning och egna fallstudier av tre SKI-relaterade verksamheter: Facebooks datacenter i Luleå, Northvolts batterifabrik i Skellefteå och Preems raffinaderi i Lysekil.

Studien identifierar tre viktiga förutsättningar för en miljöprövning som driver på miljöarbetet utan att äventyra den långsiktiga konkurrenskraften i verksamheterna: Flexibilitet som tydliga gränsvärden för utsläpp, en effektiv planprocess och utdragna prövoperioder är tre viktiga instrument. Förutsägbarhet och transparens kring miljöprövningens tidsåtgång, genomförande och villkor. Det kan åstadkommas genom bland annat kortare ledtider, tydliga instruktioner och riktlinjer för hur lagen ska tolkas. Kunskapsnivån hos inblandade myndigheter om de tekniska möjligheterna och dess ekonomiska konsekvenser. En hög kunskap möjliggör jämbördiga, konsensusinriktade men samtidigt tuffa förhandlingar mellan industrin och de reglerande myndigheterna.

Studien föreslår rekommendationer för hur framtida tillståndsprövningar av SKI kan förbättras: Identifiera lämpliga platser för lokalisering av olika typer av verksamheter. Skapa gemensamma riktlinjer för miljöprövningen av SKI. Utforma miljöprövningen som en kontinuerlig process snarare än som ett ’one-shot game’. Studien visar att längre prövoperioder kan göra det möjligt för företaget att gå vidare med investeringen samtidigt som det finns tid att testa och optimera olika tekniska lösningar.

Miljölagstiftningens betydelse för stora kunskapsintensiva investeringar

Serienummer: PM 2019:15

Diarienummer: 2018/141

Ladda ner rapporten Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

En del av kunskapsprojektet:

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev