Publicerad 25 mars 2020

Utländska uppköp – en genväg till högre produktivitet och expansion i mindre företag?

Studien analyserar vilka effekter uppköpen har på de förvärvade företagens produktivitet, investeringar i humankapital, expansionsmöjligheter och internationalisering.

Resultatet av analysen visar att de positiva effekterna av utländska uppköp framträder allra tydligast bland små tjänsteföretag. Det är också i denna företagsgrupp som flest utländska förvärv sker. Vi ser även positiva produktivitetseffekter i stora tillverkningsföretag. 

En bidragande orsak till de positiva produktivietseffekterna kan vara att det görs investeringar i humankapital vid uppköp som resulterar i att andelen kvalificerad arbetskraft stiger.

Fokus på Stockholmsregionen

Vi ser att de förvärvade tjänsteföretagen i hög grad är lokaliserade till Stockholmsregionen. Detta på grund av tillgången till en hög andel kunskapsintensiva tjänsteföretag (potentiella uppköpskandidater) och att Stockholm är en attraktiv region att vara etablerad i för den typen av verksamhet.

Öppnar för expansionsmöjligheter

Analysens resultat visar att utländska förvärv leder till att sysselsättningen ökar efter uppköp, särskilt i små företag. För små företag med en stark framtida tillväxtpotential tycks uppköp vara ett tänkvärt alternativ när det gäller att hantera de hinder för tillväxt som dessa företag vanligtvis möter.

Det kan exempelvis röra sig om svårigheter att skaffa finansiering, trösklar för att hitta underleverantörer eller för att nå ut till kunder i andra länder samt bristande kapacitet att utveckla sina produkter i samband med en introduktion på den internationella marknaden.

Uppköpen kan också innebära att de förvärvade företagen får bättre tillgång till ett större utbud av insatsvaror och tjänster, vilket i sin tur kan leda till högre produktivitet.