Publicerad 21 april 2020

Framtidens digitala
kompetensbehov –
en delphiinspirerad studie

Studien presenterar 30 svenska experters syn på hur dagens arbetsliv kommer att förändras i spåren av den digitala utvecklingen på tio års sikt.

Mognadsgrad och förändringsgrad går inte alltid hand i hand

Osäkerheten kring digitaliseringens effekter på näringslivet är stor och forskningsresultaten är motstridiga. I den här studien har vi låtit 30 svenska experter ge sin syn på digitaliseringens effekter och jämfört deras utsagor med våra mognadsberäkningar.

Resultatet visar vi att det inte alltid är de digitalt mogna sektorerna som experterna anser kommer att förändras mest. Enligt experterna är de sektorer som sannolikt kommer att förändras mest Transport, Handel, IKT och Tillverkning. Mognandsberäkningarna visar samtidigt att de mest digitalt mogna sektorerna är IKT, Energi och Handel.

Sju framtidsbilder

Utifrån de senaste forskningrönen har experterna fått bedöma hur jobben och kompetensbehoven kommer att påverkas inom de närmaste tio åren.

Experterna bedömer att:

  • arbetsuppgifter kommer att förändas kontinuerligt snarare än att hela jobb försvinner
  • sektorerna Transport, Handel, IKT och Tillverkning kommer att förändras kraftigt
  • det inte alltidär de digitalt mogna sektorerna som kommer att förändras mest
  • vanligt förekommande arbetsuppgifter inom kundsupport, dataanalys, marknadsföring och administrativa arbetsuppgifter kommer att automatiseras helt och människor får andra arbetsuppgifter
  • för att klara den digitala strukturomvandlingen kommer företagen behöva en mix av generell digital kompetens, kompletterande icke-tekniska kompetenser och teknisk specialistkompetens
  • människor och maskiner kommer att behöva samarbeta för att på bästa sätt utnyttja varandras starka sidor
  • det fortfarande kommer att finnas fler män än kvinnor i datayrken.