Publicerad 25 april 2020

Näringslivets rapportering om
miljörelaterade risker i
leverantörskedjan

De pågående klimatförändringarna påverkar näringslivet. I den här studien tittar vi närmare på det svenska näringslivets beredskap att hantera klimatomställningens risker. Resultaten visar att nuvarande lagstiftning för företagens hållbarhetsredovisningar gör att Sverige saknar väsentlig information för att skapa förändring i riktning mot en hållbar global ekonomi.

Miljörelaterade risker är betydande i globala leverantörskedjor

I en internationell jämförelse är Sverige bland de minst sårbara länderna för effekter av klimatförändringar (Notre Dame Global Adaptation Index 2019). Däremot är vi som importberoende land utsatta för miljörelaterade risker i de globala leverantörskedjorna. Enligt World Economic Forum (2020) överskuggar de miljörelaterade riskerna samtliga övriga risker i både omfattning och sannolikhet att realiseras.

Det svenska näringslivet är beroende av globala produktionsnätverk med komplexa leverantörskedjor i flera led. Affärsmodellerna med kundanpassad produktion och leverans gör att en störning i leverantörskedjan kan få stora konsekvenser, särskilt för importintensiva företag.

I den här studien analyserar vi hur 90 stora svenska företag inom nio importberoende sektorer har rapporterat om miljörelaterade risker i leverantörskedjan. Syftet är att få en indikator på hur väl förberedda svenska företag är på en specifik extern chock i leverantörskedjan.

De centrala frågeställningarna i studien är: I vilken omfattning och på vilket sätt rapporterar de studerade företagen om de miljörelaterade riskerna i leverantörskedjan? Finns det skillnader mellan de studerade företagen kopplade till omsättning, sysselsättningsgrad, sektorstillhörighet, val av rapporteringsstandarder och till om rapporteringen utförs på koncern- eller företagsnivå?

Låg rapporteringsgrad i vaga ordalag

Endast 23 av företagen rapporterar om miljörelaterade risker i leverantörskedjan, oftast på en allmängiltig och generell nivå. Ett fåtal företag specificerar vilka råvaror eller vilka geografiska områden som är särskilt utsatta för riskerna. Vi ser också att många företag rapporterar om generella fysiska miljörelaterade risker såsom extremväder eller naturkatastrofer.

Hur rapporterade åtgärder förväntas minska eller eliminera företagens miljörelaterade risker saknas det överlag information om.

Möjligheten att hänvisa till koncernens hållbarhetsrapport försvårar insynen

I vår studie har 60 av de 90 företagen använt sig av möjligheten att hänvisa till koncernens hållarhetsrapport. Koncernernas hållbarhetsredovisningar innehåller sällan specifika risker för dotterbolag med olika huvudverksamheter. Istället rapporterar de på en koncernövergripande nivå.

Lång väg kvar för svenska företag att rapportera transparent om miljörelaterade risker i leverantörskedjan

Lagen om hållbarhetsredovisning reglerar inte specifikt rapporteringen om just dessa risker. Vi vet alltså inte om företagens rapportering speglar det faktiska arbetet. En analys av det faktiska arbetet skulle således addera en viktig pusselbit i kartläggningen.