Kvinnor som samarbetar vid bord

Studieområde: Strukturomvandling

Metod för att följa företagspopulationen inom life science-sektorn

I den här rapporten presenterar vi ett förslag på metod för att följa utvecklingen av företagspopulationen inom den svenska life science-sektorn samt förutsättningarna för att göra jämförelser med andra länders företagspopulationer.

Tillväxtanalys har fått i uppdrag av regeringen att utreda och föreslå en metod som gör det möjligt att följa utvecklingen av företagspopulationen inom life science-sektorn och som möjliggör internationella jämförelser av populationen. Problemet som ligger till grund för uppdraget är att koderna i Standarden för svensk näringsgrensindelning (SNI-koderna) i den officiella statistiken inte fångar den här företagspopulationen på ett tillfredsställande sätt.

Företagspopulationen inom life science-sektorn brukar vanligen delas in i tre undersektorer; läkemedelsföretag, medicinteknikföretag samt bioteknikföretag med produkter som främjar människors hälsa.

Inom ramen för uppdraget har vi:

  • utvärderat en befintlig metod som Vinnova och Tillväxtanalys har utvecklat och använt under 20 år för att följa företagspopulationens utveckling i Sverige. Med den här metoden identifieras life science-företag i den officiella statistiken samt via andra källor.
  • inhämtat inspel från en rad olika aktörer som arbetar med data gällande företagspopulationen eller som har ett intresse i att använda data.
  • analyserat förutsättningarna för att genomföra internationella jämförelser.
  • undersökt möjligheterna att använda nya datakällor, verktyg och arbetssätt i genomförandet av metoden.

Vår slutsats är att den befintliga metoden bör användas och vidareutvecklas i ett offentlig-privat samverkansprojekt mellan stat, bransch och region. Vår rekommendation är att staten tar ett övergripande ägarskap för metoden genom instruktionsstyrning av lämplig genomförandemyndighet. I genomförande och vidareutveckling av metoden bör myndigheten samverka med branschorganisationerna och regionala aktörer bör bjudas in att delta i projektet.

För att säkerställa tillförlitlighet i metod, data och analys bör stat, bransch och region samverka kring styrningen av projektet och för att få kontinuitet i arbetet bör data uppdateras på årsbasis. Vidare kan SCB anlitas för att ta fram grundläggande analyser baserade på den uppdaterade företagspopulationen. Med den föreslagna metoden går det att göra vissa internationella jämförelser av företagspopulationer. För att kunna göra detaljerade internationella jämförelser krävs det ett utvecklingsarbete.

Upplägget innebär en långsiktigt hållbar lösning som, med utgångspunkt i Sveriges förutsättningar, skapar goda möjligheter att ta fram data med hög kvalitet. Lösningen bidrar även till en nationell samsyn gällande företagspopulationen vilket möjliggör diskussioner och samverkan kring analyser av strategisk betydelse.

Metod för att följa företagspopulationen inom life science-sektorn

Serienummer: PM 2020:18

Diarienummer: 2020/175

Ladda ner publikationen Pdf, 1 MB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev