Glad kvinna vid laptop som pratar med någon

Studieområde: Innovationsförmåga

Styrning och implementering av tredje generationens innovationspolitik genom samverkan

Samverkan är ett centralt inslag i innovationspolitiken. Samtidigt lyfter forskningen fram konkurrens som den kanske yttersta drivkraften bakom innovation. I den här studien tittar vi på vilken roll samverkan har för den så kallade tredje generationens innovationspolitik. Det vill säga politik där innovation ses som ett medel för samhällsförändring snarare än ett självändamål.

Samverkan har länge ansetts lämplig för att hantera komplexa samhällsutmaningar eftersom samverkan medger deltagande, dialog, flexibilitet, lärande och synergier mellan olika aktörer och sektorer. Samtidigt finns det spänningar mellan å ena sidan den frivillighet och de informella beslutsgångar som präglar samverkan och å andra sidan den mer hierarkiska samhällsstyrningen som utgår från politiska mål och en transparent förvaltning. Det finns också en spänning mellan å ena sidan samverkan och å andra sidan den konkurrens på fria marknader som skapar ett grundläggande innovationstryck i näringslivet. Därför är det inte självklart i vilken utsträckning och på vilket sätt samverkan bör bedrivas inom ramen för den tredje generationens innovationspolitik.

Syftet med vår studie är att beskriva möjligheter och utmaningar i styrning och implementering av det vi kallar den tredje generationens innovationspolitik där samverkan har en central roll. I rapportens första del beskriver vi möjligheter, utmaningar och risker med samverkan utifrån empirisk och teoretisk litteratur om nätverksstyrning, innovation, hållbar utveckling och samverkan som praktiskt hantverk. Utifrån denna genomgång har vi identifierat ett antal frågor som är centrala för att förstå om och hur samverkan kan främja innovation och omställning mot hållbar utveckling:

  • Hur kan samverkansarbetet riktas med politiska mål och mer hierarkiska styrformer?
  • Vilka värden kan samverkan tillföra i en styrmedelsmix?
  • I vilken grad kan samverkan minska de osäkerheter som är ofrånkomliga i innovationsprocesser?
  • Hur planerar, designar och genomför man samverkan?

Nuvarande innovationspolitik utgår från samverkan mellan näringsliv, stat och akademi som framgångsfaktor. Vi har analyserat möjligheterna och utmaningarna med denna typ av styrning och tillämpning. Våra slutsatser är att:

  • Samverkan är en dynamisk process. Vilka, vad, när, var, hur och varför aktörerna ska samverka bör styra när det är lämpligt och inte.
  • Det finns anledning att diskutera i vilka sammanhang det är framgångsrikt att styra samverkan med politiska mål och tvingande styrmedel.
  • Samverkan kan vara ett både främjande och hindrande komplement till andra styrmedel.

Styrning och implementering av tredje generationens innovationspolitik genom samverkan

Serienummer: PM 2021:03

Diarienummer: 2020/184

Ladda ner rapporten Pdf, 949.9 kB.

En del av kunskapsprojektet:

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev