Glad man med stort skägg

Studieområde: Strukturomvandling

Processutvärdering av Tillväxtverkets omställningsuppdrag

2017 till 2018 hade Tillväxtverket regeringens uppdrag att bistå med insatser vid större varsel och omställning i näringslivet. Vi har utvärderat uppdragsprocessen, från uppdragsbeskrivning till avrapportering.

Syftet med uppdraget var att stötta regioners och kommuners omställningsarbete efter varsel på grund av större nedläggningar. Uppdraget pågick under perioden februari 2017 till och med december 2018. Vår utvärdering bygger på dokumentanalyser och intervjuer med nyckelpersoner. Processen har enligt de berörda i stort fungerat på ett tillfredsställande sätt. Nyckelpersonerna lyfter fram samverkan, erfarenhetsutbyte och möjligheter att lära av andra som värdefulla inslag.

Syftet med vår utvärdering är att bidra med lärdomar kring vikten av en programteori, hela vägen från uppdragsbeskrivning till avrapportering.

Det vi har utvärderat är processen före, under och efter uppdragets genomförande.
I utvärderingen fokuserar vi på:

 • hur Tillväxtverket tolkade uppdraget och målsättningarna
 • tillämpningen av en programteori
 • hur Tillväxtverket genomförde uppdraget
 • lärdomar inför kommande uppdrag av liknande karaktär

Baserat på vår utvärdering rekommmenderar vi följande:

 • Utgå från en programteori
  Uppdraget saknade en tydlig problemformulering. Vår rekommendation är att utgå från en programteori.
 • Utvärdera uppdragets måluppfyllelse
  Ingen har utvärderat uppdragets effekt och process annat än via ett erfarenhetsutbytesseminarium. Vår rekommendation är att uppföljning och utvärdering sker under processens gång eller i nära anslutning till genomförandet.
 • Utarbeta en projektplan för det specifika uppdraget
  Tillväxtverket utgick från projektplanen för uppdragets övergripande program. De tog inte fram en projektplan för det specifika
  uppdraget. Vår rekommendation är att utarbeta en projektplan för varje specifikt uppdrag, även om uppdraget ingår som en del i ett större program.
 • Planera och genomför med resultatet i sikte
  Uppdragets målsättningar var otydligt formulerade. Vår rekommendation är att formulera målen på ett sätt som gör det möjligt att följa upp måluppfyllelsen och dra lärdomar inför kommande uppdrag. En övergripande målsättning kan vara bred. Den behöver dock konkretiseras och brytas ner i specifika delmål.
 • Tydliggör aktörernas åtaganden
  Uppdragets åtaganden var otydligt formulerade. Vår rekommendation är att involvera alla aktörer i formuleringen av roller, ansvar, ramar och förväntningar. Detta i syfte att åstadkomma ett gemensamt ansvar för måluppfyllelsen och underlätta styrning, ledning och inte minst engagemang.
 • Ta del av goda exempel
  Tillväxtverket hade vunnit på att dra lärdom från resultat av tidigare utfört arbete och genomförda insatser inom aktuellt område. Vår rekommendation är att avsätta resurser för att initialt genomföra en omvärldsbevakning i syfte att ta del av goda exempel från framgångsrikt genomförda projekt.
 • Förankra utveckling av metod och test av metodstöd
  Tillväxtverket hade vunnit på att involvera berörda aktörer i såväl utvecklingen av metodval som testning av metodstöd. Vår rekommendation är att utgå från redan utvecklade och utvärderade metodstöd och försöka hitta förbättringsmöjligheter. Genom att sprida den utvecklade metoden bidrar uppdraget till ett kontinuerligt lärande för både berörda aktörer och andra som står inför ett liknande uppdrag.

Publicerad:

Processutvärdering av Tillväxtverkets omställningsuppdrag

Serienummer: PM 2021:04

Diarienummer: 2020/60

Ladda ner rapporten Pdf, 713.9 kB.

En del av kunskapsprojektet:

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev