Studieområde: Strukturomvandling

En omvärldsanalys av statliga stöd under pandemin

Vi har gjort en kartläggning och analys av statliga insatser i Danmark, Finland, Storbritannien och Tyskland.

Lärande är en viktig del i utveckling av en effektiv näringspolitik. Eftersom praktiskt taget alla världens ekonomier står inför likartade utmaningar till följd av pandemin, är det särskilt intressant att studera andra länders insatser för att stödja näringslivet genom krisen.

Syftet med studien är att ge undelag till den fortsatta utformning av stöden. Studien innehåller en kartläggning och analys av följande frågor:

  • Hur har de statliga stöden till näringslivet med anledning av coronapandemin sett ut i Danmark, Finland, Storbritannien och Tyskland
  • Vilka likheter och skillnader finns det mellan olika länder?

Det finns stora likheterna mellan stöden i de olika länderna, vilket till viss del beror på möjligheten att fatta beslut om tillfälliga ändringar av EU:s statsstödsregelverk. De länder som ingår i kartläggningen har generellt sett riktat bidragen till företag inom branscher som har omfattats av näringsförbud eller där verksamheterna kraftigt har inskränkts. Det är enligt studien den kundnära tjänstesektorn som har drabbats allra hårdast. Det finns en tydlig koppling mellan restriktioner för att begränsa smittspridningen och stödet till näringslivet i samtliga studerade länder.

De olika stöden har objektiva kvalificeringskriterier såsom krav på en viss omsättningsminskning eller branschtillhörighet. Detta eliminerar selektiviteten. Dock finns exempel i samtliga studerade länder av icke selektiva insatser för att stärka företagens likviditet under pandemin. Exempel på sådana generella stöd inkluderar skattenedsättningar och räntefritt anstånd. Utöver finansiella stöd till företag har regeringarna i Finland, Storbritannien och Tyskland även beslutat om tillfälliga ändringar i konkurslagstiftningen som ger företag förlängd tidsfrist att hantera skulder.

En omvärldsanalys av statliga stöd under pandemin

Serienummer: PM 2021:07

Diarienummer: 2021/5

Ladda ner rapporten Pdf, 1.2 MB.

En del av kunskapsprojektet:

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev