Studieområde: Strukturomvandling

Styrmedelsmix i pandemin – Våren 2021

Vi har gjort en uppdaterad kartläggning av nationella, statliga stödinsatser som erbjudits det svenska näringslivet för att hantera de ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin. Kartläggningen sträcker sig till och med den 15 maj 2021.

Spridningen av covid-19 har sedan pandemin startade medfört stora globala ekonomiska konsekvenser. De flesta länder har under pandemins gång vidtagit kraftfulla insatser för att försöka lindra den ekonomiska nedgången.

Politiken har olika möjligheter att arbeta med styrmedel eller insatser för att stödja näringslivet. Det kan handla om såväl ekonomiska styrmedel som andra typer av styrmedel, exempelvis lättnader i tillståndskrav, så kallade administrativa styrmedel. Svenska staten har sedan pandemins början beslutat om omfattande ekonomiska stöd till näringslivet. Detta för att minska företagens kostnader, stärka likviditeten och förbättra företagens finansieringsmöjligheter.

Syftet med studien är att ta fram ett kunskapsunderlag som ger en översiktlig bild av
vilka stödinsatser som har använts och används i Sverige, vilka myndigheter som är ansvariga för respektive stöd samt att dokumentera vilka data som samlas in om de företag som söker och mottar stöd.

Följande frågeställningar besvaras i rapporten:

  • Vilka nationella stöd erbjuds till det svenska näringslivet för att lindra de negativa ekonomiska konsekvenserna som kommit av spridningen av coronapandemin?
  • Vilka förutsättningar finns för att utvärdera de nationella statliga ekonomiska stöden i framtiden? Hur dokumenteras stöden hos ansvariga aktörer och vilken data finns tillgänglig?

Det är viktigt att framhålla att kartläggningen sträcker sig till och med den 15 maj 2021. Förändringar eller tillägg efter den 15 maj 2021 är således inte presenterade i denna rapport.

Staten har sedan pandemin bröt ut erbjudit en ekonomiska stöd till näringslivet både i form av bidrag, men även anstånd med inbetalningar och lån till företagen. Att förutse efterfrågan och resursbehov i en pressad situation med stor osäkerhet om utvecklingen av pandemin har varit svårt och stödmixen har justerats, förändrats och förbättrats utifrån behov och vunna lärdomar.

Sedan pandemins början har staten betalat ut betydande belopp till näringslivet. Under år 2020 uppgick stödbeloppet till cirka 134 miljarder kronor (prop. 2020/21:100) där cirka 86 miljarder kronor bestod av bidrag och cirka 48 miljarder kronor var anstånd med inbetalningar och lån till företagen.

Att skapa goda förutsättningar för utvärderingar av effekter är viktigt för att bättre kunna hantera kommande kriser. Ett klargörande av vilka data som är nödvändiga att samla in samt att inför en utvärdering kunna särskilja vilka stöd som har använts är av stor vikt. Att genomföra olika effektutvärderingar av de stöd och insatser som har varit aktuella är nödvändigt för att skapa ett lärande inför framtiden.

Styrmedelsmix i pandemin – Våren 2021

Serienummer: PM 2021:08

Diarienummer: 2021/5

Ladda ner rapporten Pdf, 685 kB.

En del av kunskapsprojektet:

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev