Studieområde: Svensk infrastruktur för innovationsförmåga och näringslivsdynamik

Nordisk studie om regionalpolitik och omställningsförmåga

I den här studien undersöker vi regionalpolitiken i våra nordiska grannländer och granskar förekomsten av specifika policyinstrument för att stärka den regionala omställningsförmågan.

Syftet med studien är att bidra med kunskap och erfarenheter om de nordiska ländernas regionalpolitik och insatser för att hantera ekonomiska kriser eller chocker (såväl negativa som positiva) i regioner eller kommuner.

Vi har studerat följande:

  • Hur definierar länderna regionalpolitik?
  • Hur ser ländernas regionalpolitiska kontext ut och vilket ansvar har aktörerna på olika nivåer i flernivåsystemet?
  • Vilka verktyg har länderna för omställning vid ekonomiska kriser eller chocker?
  • Hur samspelar aktörer på olika nivåer för att hantera omställning?

Resultatet av studien visar att:

  • Innebörden av begreppet regionalpolitik har förändrats över tid. Fokus har rörts sig från utjämningspolitik till konkurrenskraft. Begreppet har inte heller samma betydelse i de olika länderna. I Sverige har till exempel begreppet regional tillväxtpolitik skiftat till regional utvecklingspolitik.
  • Samtliga länder gör en uppdelning mellan det som kallas den lilla regionalpolitiken – det vill säga den regionala tillväxtpolitiken i den svenska kontexten – och den stora regionalpolitiken – det vill säga de sektorindelade politikområdena. De sektorindelade politikområdena får i många fall stora samhällsomdanande effekter i regionerna, bland annat vad gäller infrastruktur, utbildning och arbetsmarknad. I samtliga länder finns skatteutjämningssystem som bidrar till omfördelning av resurser.
  • Länderna har valt olika institutionella strukturer och system för att hantera omställningar orsakade av ekonomiska kriser eller chocker. Exempelvis har både Finland och Norge etablerat särskilda system för detta. Sverige använder däremot i huvudsak befintliga förvaltningsstrukturer både under normala förhållanden och under ekonomisk kris eller chock. Särskilda ”paketlösningar” har dock förekommit.
  • Det är svårt att mäta effekterna av såväl regionalpolitiska och landsbygdspolitiska satsningar som omställningsåtgärder vid ekonomiska kriser eller chocker. Det beror inte minst på de kontrafaktiska förhållandena: Vad hade utfallet varit om åtgärderna inte hade vidtagits?
  • Fallstudierna visar genomgående att samarbete som bygger tillit mellan aktörerna och ett platsbaserat och väl fungerande flernivåstyre tycks vara de viktigaste nycklarna för att hantera såväl strukturomvandling som ekonomiska kriser eller chocker.
test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev