Kvinnor som samarbetar vid bord

Studieområde: Svensk infrastruktur för innovationsförmåga och näringslivsdynamik

Cementas tillståndsprocess

Vi har analyserat tillståndsprövningen av företaget Cementa AB:s verksamheter i Slite på Gotland.

Mark- och miljödomstolen beslutade i januari 2020 att ge Cementa tillstånd för den ansökta verksamheten.

Beslutet överklagades till Mark- och miljööverdomstolen. I juni 2021 avvisade domstolen ansökan med hänvisning till brister i beslutsunderlaget.

Den 31 oktober 2021 upphörde Cementas miljötillstånd och verksamheten stoppades.

Syftet med rapporten är att analysera ändamålsenligheten i domstolsprövningarna.

Analysens centrala frågeställningarna är:

  • finns det några gemensamma (objektiva) faktorer av avgörande betydelse för utgången i respektive mål
  • kan prövningarna sägas uppfylla de krav som anses känneteckna en ändamålsenlig tillståndsprövning

Studien tar avstamp i ett analytiskt ramverk som beskriver ett antal förutsättningar (kriterier) för att tillståndsprövningen av industriell verksamhet ska kunna kombinera tuffa miljövillkor med bibehållen konkurrenskraft.

Ändamålsenlighet

Mark- och miljööverdomstolen prövar inte Cementas ansökan i sak. Därför går det inte att säga någonting om prövningens ändamålsenlighet när det gäller utfallet i form av exempelvis villkor för tillståndet eller den tidsrymd inom vilken villkoren måste uppfyllas.

Mark- och miljödomstolens beslut om tillstånd och villkor för verksamheten innehåller både gränsvärden och mer standardiserade krav för exempelvis förvaring av kemiska produkter. Mark- och miljödomstolen fastslog de av Cementa föreslagna villkor med ytterst marginella ändringar.

Förutsägbarhet och transparens

Inget av avgörandena ger ett nöjaktigt svar på frågan varför de olika instanserna kommer till så skilda slutsatser när det gäller prövningens förutsägbarhet och transparens avseende tidsåtgång, regeltolkning och villkor. Mark- och miljööverdomstolen gör i sin dom en annan bedömning av beslutsunderlagets användbarhet.

Av vikt är dock att utgångspunkterna för Mark- och miljööverdomstolens beslut att avvisa ansökan är tydligt redovisade och kan inte ifrågasättas i en rättslig mening. Att en miljökonsekvensbeskrivning bedöms som godtagbar är en förutsättning för att en prövning i sakfrågan ska kunna göras.

Samtidigt kan förutsägbarheten i detta beslut diskuteras givet att viss osäkerhet ändå kan sägas föreligga beträffande om och när det är möjligt att istället komplettera en ansökan. Inte minst med tanke på att mark- och miljödomstolen tidigare godtagit den aktuella miljökonsekvensbeskrivningen. Detta godkännande skedde emellertid utan någon djupare analys av vare sig miljökonsekvensbeskrivningens funktion för prövningen av tillståndsansökan eller med hänvisning till remissmyndigheternas yrkande om avvisning av denna.

Domen ger alltså ingen vägledning när det gäller om – och i så fall hur – Mark- och miljödomstolen resonerade i detta specifika avseende. I ljuset av Mark- och miljööverdomstolens senare tolkning och betydelsen av förutsägbarhet och transparens kan detta sägas vara en klar brist.

Utredningsskyldighet

Mark- och miljööverdomstolen har tidigare fastslagit att Mark- och miljödomstolens utredningsskyldighet inbegriper att genom aktiv processledning se till att en ansökan om tillstånd har den inriktning och omfattning som krävs för att relevanta miljöeffekter ska kunna beaktas och nödvändiga villkor föreskrivas. Detta, i kombination med att det inte framgår om det under handläggningstiden förekom någon dialog beträffande möjliga utfall av prövningen, tyder på att processen inte var ändamålsenlig i detta avseende.

Kunskapsöverföring och förhandlingar präglade av konsensus och tillit

Kunskapsöverföring och legitimitet främjas av långsiktiga och tillitsbaserade samarbeten mellan stat och industri. Tillit påverkar hur risker förstås och uppfattas och är därför en viktig faktor för att adressera framtida osäkerhet, exempelvis beträffande kostnader för försiktighetsåtgärder. Kontinuerlig dialog och erfarenhetsutbyte lägger grunden för tillit mellan samtliga parter och är en förutsättning för en ändamålsenlig miljöprövning. Enligt vad som framgår av materialet kännetecknas vare sig Mark- och miljödomstolens eller Mark- och miljööverdomstolens prövning av Cementas tillståndsansökan av detta.

Cementas tillståndsprocess

Serienummer: PM 2022:01

Diarienummer: 2021/102

Ladda ner rapporten Pdf, 2.1 MB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev