lastfartyg

Studieområde: Svensk infrastruktur för innovationsförmåga och näringslivsdynamik

Fallstudie Finland: Omställningsinstrument

Det här är en underlagsrapport till vår huvudrapport 2022:03 där vi jämför de specifika omställningsinstrument som finns i Norge och Finland. I denna rapport presenterar vi specifikt tre finska instrument för regional omställning.

Denna underlagsrapport innehåller, jämfört med huvudrapport 2022:03, en mer utvidgad beskrivning av de finska omställningsinstrumenten ÄRM, ERM och Broavtal. Den ska läsas som just detta – en instrumentbeskrivning. För all övrig information, analys, policydiskussion, slutsatser etc. hänvisas till huvudrapporten.

I rapporten beskrivs de finska instrumentens framväxt och karaktärsdrag. Erfarenheter från utvärderingar presenteras och diskuteras. För att konkretisera beskrivningen har vi även kompletterat med en fallstudie av ÄRM-instrumentets tillämpning i Kajanaregionen.

Omställningsinstrument med stora friheter

De finska omställningsinstrumenten sätter ramarna för arbetssätt och rutiner vid lokalt och regionalt omställningsarbete. Utmärkande för alla tre finska omställningsinstrument är att de innehåller stora friheter för regioner att utforma arbetssätt utifrån sina egna förutsättningar. Det innebär att det finns stora variationer i hur det praktiska omställningsarbetet genomförs i olika regioner. Som en sannolik konsekvens av de stora variationerna är det knapphändigt med välgjorda utvärderingar av samlade effekter av instrumenten, vilket kan tyckas något förvånande särskilt för ÄRM som använts allt sedan 2006. Arbets- och näringsministeriet har dock våren 2022 initierat en samlad utvärdering av ÄRM. Utvärderingen beräknas vara klar runt årsskiftet 2022/2023.

Gemensamt för alla tre omställningsinstrument är att den finska staten varit närvarande och har påtagit sig en tydlig roll vid olika typer av regional och lokal omställning.

Intrycket från instrumenten är att de varit handlingsinriktade och med en tydlig inriktning på att det praktiska genomförandet ska ligga på den regionala nivån. Det handlar både om de finska landskapsförbunden som har en viktig roll, men också de statliga regionala aktörerna NTM-centralerna och TE-byråerna. En stor del av åtgärderna inom ÄRM har riktats till geografiska områden med flera näraliggande kommuner, företrädesvis de ekonomiska regionerna. Endast i undantagsfall har ÄRM-åtgärderna riktats till en enskild kommun. Den nationella nivån särskilt i form av Arbets-och näringsministeriet förefaller ha, eller ha haft, en tydlig och framträdande roll i omställningsinstrumenten.

Olika vägar i Norden  

Olika vägar i Norden – ordinarie strukturer och omställningsinstrument
De nordiska länderna har valt olika institutionella strukturer och system för att hantera sådana omställningar. Medan Sverige och Danmark i huvudsak använder sig av ordinarie förvaltningsstrukturer och system har både Norge och Finland utformat specifika omställningsinstrument. Det är dessa instrument som vi undersöker närmare i huvudrapporten.

Fallstudie Finland: Omställningsinstrument

Serienummer: Rapport 2022:03:02

Diarienummer: 2021/139

Ladda ner huvudrapporten Pdf, 1.6 MB.
Ladda ner fallstudien Pdf, 1.8 MB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev