Studieområde: Strukturomvandling

Näringslivsfrämjande åtgärder under coronapandemin – erfarenheter och lärdomar

I rapporten presenteras en sammanhållen bild av olika insatser som riktades till näringslivet på lokal, regional, nationell och EU-nivå och vilka erfarenheter och lärdomar som finns inför framtida kriser.

Svenskt näringsliv påverkades starkt av coronapandemin. För många företag och branscher blev pandemin den värsta krisen sedan andra världskriget. För att lindra de ekonomiska konsekvenserna sattes därför flera stödåtgärder in.

Rapporten visar att olika planeringsnivåer ställts inför avvägningar när åtgärderna tagits fram. Den största utmaningen för till exempel kommuner och regioner handlar om balansen mellan att vara snabbfotad och att följa regelverket samt att nå en hög träffsäkerhet med insatserna.

– Vi kan se att åtgärderna på en nivå påverkar insatserna på en annan. De ökar varandras genomslagskraft och effektivitet. Det är därför bra att ha ett systemperspektiv som ser till flera nivåer och hur de kan samverka och komplettera varandra. Vi efterlyser därför någon med det mandatet. Det är något som vi kan ta med oss inför framtida kriser, säger Sara Nordin, analytiker på Tillväxtanalys.

Rapportförfattarna ser också ett behov av större samordning. Det skulle underlätta dialogen mellan de olika nivåerna och bidra till en ökad transparens och tydlighet.

Reflektioner

  • Olika tillgång till ekonomiska medel – olika förutsättningar att stötta näringslivet
  • Avvägningar har gjorts när åtgärder har tagits fram, som balansen mellan att vara snabbfotad och att vara regelrätt samt att nå en hög träffsäkerhet
  • Åtgärder bör baseras på behovs- och målgruppsanalyser
  • Möjligheten att kunna utvärdera insatserna bör säkerställas och det bör finnas en plan över hur stöden på bästa sätt ska fasas ut
  • Viktigt att säkerställa hur vi kan behålla de erfarenheter som har gjorts under pandemin
  • Det som behövs i en tid av akut kris är inte nödvändigtvis samma åtgärder som behövs under den mer långsiktiga resan ur krisen mot en ökad resiliens
  • Åtgärderna på en nivå påverkar och kan stärka insatserna på en annan
  • Effektiviteten kan öka genom flernivåsamverkan och flernivåkoordination
  • Ett behov av inter-regionalt och inter-kommunalt lärande

Är du intresserad av att ta del av underlagsmaterial, välkommen att kontakta projektledare sara.nordin@tillvaxtanalys.se eller analytiker jorgen.lithander@tillvaxtanalys.se

Rapporten är ett delprojekt i: Vad kan staten göra för att underlätta regioners omställningsförmåga?

Näringslivsfrämjande åtgärder under coronapandemin – erfarenheter och lärdomar

Serienummer: Rapport 2022:05

Diarienummer: 2021/139

Ladda ner rapporten Pdf, 1.6 MB.

En del av kunskapsprojektet:

Delstudier i projektet

Den här studien är en del av ett kunskapsprojekt där följande studier också ingår.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev