Bild på en svensk skog.

Studieområde: Grön omställning

Mål och medel i klimatpolitiken

Ökat globalt samarbete är viktigt för att svensk klimatpolitik ska bli mer kostnadseffektiv. Det visar en ny rapport som tagits fram på uppdrag av Tillväxtanalys. I rapporten betonas också att skogen har en betydelsefull roll och behöver hanteras på ett bättre sätt för att nå våra klimatmål.

"Mål och medel i klimatpolitiken" är på uppdrag av Tillväxtanalys skriven av Runar Brännlund, professor emeritus i nationalekonomi vid Umeå universitet, Bengt Kriström professor i naturresursekonomi och Tommy Lundgren, professor i nationalekonomi, båda vid Sveriges lantbruksuniversitet. Rapporten beskriver och analyserar klimatpolitikens utformning ur ett samhällsekonomiskt perspektiv samt ger förslag på hur den kan bli mer effektiv.

Rapporten är en delstudie som redovisas inom ramen för myndighetens arbete med att ta fram underlag om näringslivets klimatomställning inför den kommande klimatpolitiska handlingsplanen.

Klimatfrågan kräver globala lösningar

Eftersom klimatfrågan är global måste också lösningarna finnas på global nivå. Det finns också begränsningar i vad man kan och bör göra på nationell nivå. En nationell politik med fokus på minskade utsläpp i landet kan vara kostsam, men också motverka globala utsläppsminskningar om utsläppen flyttar till andra länder, så kallat koldioxidläckage.

Skogen har stor betydelse för klimatpolitiken

Den svenska skogen står för ett stort upptag av koldioxid. Under de senaste 30 åren har det ökande virkesförrådet bidragit med ett nettoupptag på cirka 40 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år. Därför är det viktigt att skogen ingår i klimatpolitiken. Det görs mest effektivt genom att behandla utsläpp och upptag av koldioxid från biomassa på samma sätt, till exempel genom att införa en koldioxidskatt på utsläpp från biomassa och en subvention på upptag och lagring i träprodukter. Det kan också göras genom att införliva skogens upptag och utsläpp i det europeiska handelssystemet för utsläppsrätter, EU ETS. I praktiken är det dock svårt att utforma en sådan klimatpolitik och detta behöver utredas vidare.

Rekommendationer

Rapportförfattarna Runar Brännlund, Bengt Kriström och Tommy Lundgren ger följande rekommendationer för en mer kostnadseffektiv klimatpolitik:

  • Den övergripande svenska klimatpolitiken bör fokusera på samarbete med andra länder. Grundproblemet är globalt och det finns internationella avtal som kan användas för mer globala lösningar.
  • Klimatpolitiken bör renodlas så att utformningen stämmer bättre med EU:s. Då blir det också enklare att anpassa den svenska klimatpolitiken till förändringar på EU-nivå.
  • Målet för transportsektorn (transporter exklusive inrikes flyg) bör överges och ingå i målen för den icke-handlande sektorn.
  • Överflödiga styrmedel som är riktade mot den icke-handlande sektorn bör tas bort. I dag har den svenska klimatpolitiken långt fler styrmedel än mål, och för den icke-handlande sektorn räcker det med ett mål och ett styrmedel.
  • Skogen och dess produkter bör inkluderas mer explicit i klimatpolitiken än vad som görs idag och i princip hanteras som andra utsläppskällor.
  • Frågor kring hur (incitamentsbaserade) styrmedel kan utformas för att på effektivast möjliga sätt använda skogen som ett instrument i klimatpolitiken bör utredas vidare. De praktiska svårigheterna är många och betydande. Icke desto mindre är skogen viktig i ett klimatperspektiv och kan därför spela en viktig roll i utformningen av en kostnadseffektiv klimatpolitik.

Mål och medel i klimatpolitiken

Serienummer: PM 2022:10:01

Diarienummer: 2021/54

Ladda ner rapporten Pdf, 2.2 MB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev