Studieområde:

Entreprenörskap och innovationer

Regeringen har i regleringsbrevet för 2009  uppdragit åt Tillväxtanalys att kartlägga sambanden mellan entreprenöriella aktiviteter, innovationer och ekonomisk tillväxt.  Dessa samband är komplexa och föremål för en omfattande internationell forsknings- och utrednings­verksamhet och behandlas också återkommande i flertalet av Tillväxtanalys utvärderingar och analyser

Entreprenörskap och innovationer är två vanliga begrepp i den politiska diskussionen och nämns ofta som förutsättningar för ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling. Samtidigt råder en viss oklarhet gällande vad som faktiskt avses med begreppen och hur kopplingen dem emellan ser ut. Det finns flera parallella perspektiv som leder till olika slutsatser gällande det offentligas roll och möjligheter att påverka utvecklingen inom dessa områden.   

I denna rapport undanröjs delar av den oklarhet som råder genom att utifrån den senaste forskningen beskriva hur sambandet mellan  entreprenöriella aktiviteter och innovationer ser ut. En rad frågeställningar tas upp som tillsammans ger en bild över vilka de centrala faktorerna för tillväxt är och hur entreprenörskap och innovationer bör betraktas i det sammanhanget.

Entreprenörskap och innovationer

Serienummer: Rapport 2009:11

Diarienummer: 2009/053

Ladda ner rapporten Pdf, 3.1 MB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev