Publicerad 01 september 2009

Utlandsnärvaro för stärkt konkurrenskraft och tillväxt

– förslag till inriktning av den framtida utlandsverksamheten

Tillväxtanalys föreslår ny inriktning på utlandsverk­samheten. Det viktigaste i förslaget har varit att utveckla en svensk modell för tillväxtpolitisk utlandsnärvaro som kan kombinera olika myndigheters behov. Målet är en att en gemensam funktion för många myndigheter byggs upp i utlandet.

I april 2009 fick Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Tillväxtanalys, i uppdrag av regeringen att komma med ett förslag till hur de utlandskontor som myndigheten ansvarar för kunde utvecklas. Bakgrunden var dels att regeringen i ett antal propositioner och utredningar pekat ut en utvecklad utlandsnärvaro som viktig för svensk tillväxt- och forskningspolitik. Dels att utlandskontorens funktion behövde ses över med tanke på att de i april 2009 flyttats över till en ny myndighet, Tillväxtanalys. Föreliggande rapport utgör Tillväxtanalys avrapportering av uppdraget. Arbetet med utredningen har skett interaktivt med de samarbetsmyndigheter som i dag är med och finansierar verksamheten, Regeringskansliet och andra aktörer som berörs av det förslag som läggs (universitet, högskolor, forskningsfinansiärer etcetera). Dessutom har intervjuer med organisationer och med svenska aktörer i utlandet gjorts för att få en bättre inblick i hur andra länder sköter tillväxtpolitisk omvärldsbevakning och hur främjandearbetet är organiserat. Det har varit viktigt i utrednings­arbete att lyssna till synpunkter och klarlägga de behov som olika aktörer har av tillväxtpolitisk utlandsnärvaro. Nedan presenteras kort de viktigaste slutsatserna i utredningen.

Ökat behov av tillväxtpolitisk utlandsnärvaro 

I både utredningar och i propositioner har det bekräftats flertal gånger de senaste åren att Sverige har ett stort behov av en utvecklad tillväxtpolitisk utlandsnärvaro som bygger på kontakter och kunskap som inte kan fångas på distans. Det är inom närings-, innovations-, forsknings- och främjandefrågor som en utvecklad utlandsnärvaro ses som viktigt. Många utredningar anser att erfarenheterna från den utlandsverksamhet som Institutet för tillväxtpolitiska studier, ITPS, var ansvarig för ger en bra grund att bygga vidare på. 

I de kundundersökningar och utvärderingar som gjorts av den tidigare utlandsverksamheten konstateras att många varit nöjda med verksamheten, samtidigt som det finns ett antal förbättrings­områden, bland annat en ökad grad av kundorientering, ökad interaktion mellan kontoren i utlandet och Sverige samt en mer långsiktig finansiering. I de intervjuer som genomförts i samband med utredningen har ett antal viktiga behov identifierats som den framtida utlandsverksamheten bör uppfylla: arbetet behöver kopplas närmare till det strategiska arbetet i andra myndigheter, det internationella kontaktskapandet kommer att bli än viktigare och de tillväxtpolitiska myndigheterna kommer att behöva stöd att utveckla långsiktiga samarbetsrelationer med andra länder i framtiden.

Utlandsverksamheten utförs i dag i hög grad i samarbete med myndigheter och aktörer inom näringspolitiken och Närings­departementets område, och intresset har ökat framför allt från Utbildningsdepartementet men också från Socialdepartementet och Miljödepartementet. Det breddade nyttjandet av verksamheten visar på att tillväxtpolitiken i dag berör allt fler frågor i takt med att forskning, innovationer, vård och  omsorg, miljökompetens etcetera ses som viktiga områden för Sveriges internationella konkurrenskraft.