Studieområde:

Kulturnäringar i svensk statistik

– ett försök att tillämpa en ny definition

Tillväxtanalys fick 2008 i uppdrag att ta fram en definition av kreativa näringar. I uppdraget låg att denna definition skall kunna nyttja svensk statistik och därmed inte förutsätta att nya mätinstrument utvecklas. Om möjligt skall näringens omfattning uppskatta avseende sysselsättning, företagande och ekonomisk betydelse nationellt regionalt och över tid. I uppdraget ingick vidare att, om möjligt, producera statistik enligt definition.

Förutom sysselsatta inom det som definieras som kulturnäringar arbetar personer med så kallade kulturyrken inom andra näringar. För att fånga den totala kulturvärdesproduktionen har man därför, bland annat i Australien, sedan ett par år tillbaka tillämpat en metod som kombinerar yrkesklassificering med näringsgrens-klassificering. När denna ansats tillämpas skapas en så kallad ”kreativ trident” som inkluderar de som arbetar inom kulturnäringar samt de med kulturyrken i andra näringar.

Tillväxtanalys har baserat på definitionen och metodansatsen genomfört ett första försök att uppskatta dels kulturnäringarnas omfattning, dels den totala kultur-värdesproduktionen.

Skattning visar att drygt 120 000 personer är sysselsatta inom kulturnäringarna. Ytterligare drygt 80 000 har kulturyrken men är verksamma inom icke kulturnäringar. Totalt är det alltså minst 200 000 personer som arbetar med kulturvärdesproduktion. Dessa uppskattningar är dock behäftade med en stor osäkerhet bland annat på grund av att yrkesregistret saknar klassificering för ett relativt stort antal sysselsatta. För att, utifrån den föreslagna definitionen och metodiken, kunna gå vidare och analysera kulturnäringarnas omfattning och betydelse krävs att registerdata uppdateras och kvalitetssäkras.

Kulturnäringar i svensk statistik – ett försök att tillämpa en ny definition

Serienummer: Rapport 2009:06

Diarienummer: 2009/054

Ladda ner rapporten Pdf, 1.7 MB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev