Studieområde:

Att utvärdera företagsrådgivning

– en rapport om hur systemet för företagsrådgivning skulle kunna utvärderas i sin helhet

Tillväxtanalys har fått i uppdrag att ge ett förslag till hur systemet för företagsrådgivning skulle kunna utvärderas i sin helhet, samt hur en konkurrensutsatt marknad för rådgivning skulle kunna utvärderas. Uppdraget består av att: (1) ge förslag på hur rådgivningssystemet bör utvärderas i sin helhet, (2) ge förslag till hur en mer konkurrensutsatt marknad för rådgivning bör utvärderas, (3) ge förslag till hur datainsamling och dokumentation skall utföras, samt (4) ge förslag till vilka aktörer som skall utföra arbetet.

Företagsrådgivning skall, enkelt uttryckt, ge förslag och vägledning om ett lämpligt tillvägagångssätt vid företagande. Det finns dock olika varianter av företagsrådgivning och ett sätt att klassificera dessa olika varianter är att beskriva rådgivningen som bestående av tre dimensioner: (1) dess former (generell- och specifik rådgivning), (2) dess tidsaspekt (tillfällig eller mer regelbunden rådgivning), samt (3) dess inriktning (starta, driva eller växa). 

Tillväxtanalys förslag för hur systemet för företagsrådgivning bör utvärderas är indelat i monitoring och effektutvärdering. Den del som benämns monitoring skall övervaka och följa upp verksamheten. Denna del är operationell till sin natur och bör därför utföras av Tillväxtverket och regionerna i samverkan.  En effektutvärdering skall identifiera effekterna av rådgivningen och kräver ett kontrafaktiskt angreppssätt som utreder vad som hade hänt om rådgivning inte hade nyttjats.  För att utföra effektutvärderingar krävs detaljerad företags- och kommundata samt  att de företag som har fått rådgivning kan identifieras. Effektutvärderingar utförs förslagsvis av Tillväxtanalys. 

Att utvärdera huruvida en konkurrensutsättning av marknaden för rådgivning bör införas, kan innebär att kontrastera företag som fått rådgivning i ett system mot företag som fått rådgivning i ett annat system. Detta görs förslagsvis med hjälp av en experimentell design vilken slumpmässigt väljer ut vilka företag som får rådgivning enligt det gamla och nya systemet. Denna typ av tilldelning av rådgivning samt utvärdering skulle kunna ske i enskilda regioner eller över hela landet. På det här sättet kan således ett nytt system för företags­rådgivning introduceras sekventiellt i hela landet och det skulle finnas tillförlitliga utvärderingar som visar på det nya systemets för- eller nackdelar.

Redovisningen ger grundläggande metodologiska utgångspunkter för en helhetsutvärdering av statlig finansierad rådgivning och en översiktlig diskussion om en tänkbar programlogik för en kommande utvärdering. Vid en utvärdering av rådgivningssystemet blir en fortsatt utveckling av programlogiken en av de centrala frågorna.

Att utvärdera företagsrådgivning – en rapport om hur systemet för företagsrådgivning skulle kunna utvärderas i sin helhet

Serienummer: Rapport 2009:08

Diarienummer: 2009/110

Ladda ner rapporten Pdf, 3.4 MB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev