Studieområde:

Lika rätt och lika möjligheter till företagsstöd?

I denna rapport redogörs för hur regelverken och praxis som kringgärdar de regionala investeringsstöden ”Regionalt bidrag till företagsutveckling” (FUB) och ”Regionalt investeringsstöd” (RIS) påverkar fördelningen  av de stödberättigade företagen med avseende på företagsledarens kön.

Först kan konstateras att förordningar och praxis inte förhindrar något företag från att söka stödet, då stöd kan utgå till nyetablering av verksamhet. I den meningen finns ingen väldefinierad stödberättigad företagspopulation och då heller inte en grupp företag som inte är stödberättigade. Mellan 25 och 30 procent av alla ansökningar om investeringsstöd avser nyetableringar i någon form. 

Stödförbuden leder inte till snedfördelning bland företag som är berättigade till stöd. Bortfallet av företag från de stödberättigade företagen är något högre för företag ledda av män, tre procent bortfall för företag ledda av män mot en procent bortfall av företag ledda av kvinnor. Detta gäller både Regionalt bidrag till företagsutveckling och Regionalt investeringsstöd. 

Att de regionala investeringsstöden är riktade mot företag som har eller tänker starta verksamhet i geografiskt utsatta områden leder till att andelen företag som leds av kvinnor och som är berättigade till stöd minskar. I viss  mån speglar detta det rådande befolknings­mönstret, då färre kvinnor bor i gles- och landsbygd eller i stödområdet. 

I förordningarna står även att företagsstöden skall fördelas på ett konkurrensneutralt sätt och inte gynna ett företag framför ett annat. Företag verksamma i branscher där marknaden är lokal är endast i undantagsfall berättigade till stöd. Skillnader mellan vad som utgör en ”lokal” respektive ”regional” marknad har  betydelse för andelen stödberättigade företag som leds av kvinnor. Företag som leds av kvinnor är i hög utsträckning verksamma inom branscher där marknaden främst kan antas vara lokal, vilket leder till ett relativt stort bortfall av företag som leds av kvinnor bland de stödberättigade företagen. Dessutom blir bortfallet större desto vidare vad som utgör en ”lokal” marknad definieras. 

Skillnaden i ansökningar från kvinnor och män bland de stödberättigade företagen förklaras nästan helt av bransch och företagens storlek. Regelverken kring företagsstöden missgynnar inte generellt kvinnor. Den faktor som är  av störst betydelse är villkoret att ett företag för att få stöd skall verka på en marknad större än den lokala eller regionala marknaden. 

Eftersom villkoret att företaget skall verka på en marknad större än den lokala eller regionala har stor potentiell betydelse för andelen kvinnliga företagare som är berättigade till stöd är det motiverat att granska detta villkor ytterligare. En sådan granskning kan leda till ett tydliggörande av hur konkurrensvillkoret definieras och används i praktiken för att synliggöra de faktiska begränsningarna. Dessutom skulle det bli möjligt att bedöma hur reglerna tillämpas i takt med att konkurrensvillkoren i olika branscher förändras.

Lika rätt och lika möjligheter till företagsstöd?

Serienummer: Rapport 2010:02

Ladda ner rapporten Pdf, 3.4 MB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev