Studieområde:

Sveriges sjöfartssektor

– en viktig del i en svensk maritim strategi

I september 2009 uppdrog regeringen åt Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) att genomföra en analys av det svenska maritima klustret. I uppdraget avgränsas det maritima klustret till rederinäringen och därtill direkt kopplade näringar, som hamnar, leverantörer, utrustnings­tillverkare och skeppsmäklare.

Parallellt med detta uppdrag pågick inom ramen för  den ideella föreningen Sjöfartsforum en strategiprocess för att ta fram ett förslag till en bred maritim strategi, som bygger på den definition av det maritima klustret som används i EU:s maritima strategi. För att tydliggöra skillnaderna mellan olika typer av definitioner har rapporten använt följande begrepp;
• Rederinäringen, sjöfart eller sjötransport – i dessa begrepp inkluderas förutom rederier även mindre aktörer som erbjuder  sjötransporter, exempelvis taxibåtar, bogserbåtar och mindre färjor. 
• Sjöfartssektorn – utgörs av rederinäringen, enligt ovan, och därtill direkt länkade aktörer, som exempelvis hamnar, leverantörer, utrustningstillverkare och skeppsmäklare. Detta motsvarar den definition av det maritima klustret som avses i regeringsuppdraget.
• Det svenska maritima klustret – avser den bredare definition som utnyttjas inom EU och som inkluderar alla sektorer  med koppling till havet, det vill säga sjötransporter, tjänster, tillverkning, havets resurser, myndigheter, FoU och turism.

I uppdraget ingick att genomföra en beskrivning och analys av klustrets betydelse för samhällsekonomin, regionalt och nationellt. Bland annat framförs önskemål om analyser som specifikt berör rederinäringen, exempelvis frågorna om handelstonnagets utveckling, flaggning och personal- och bemanningskostnader. I ett ändringsbeslut i april 2010 fick Tillväxtanalys i uppdrag att också kommentera och analysera en bolagsgenomgång av den svenska Skeppshypotekskassan som Näringsdepartementet låtit en extern utvärderare genomföra. Enligt regeringens beslut skulle resultatet av bolagsgenomgången beaktas i Tillväxtanalys ursprungliga uppdrag och Skeppshypotekskassans roll och betydelse i klustret belysas. I följande rapport avrapporteras båda dessa uppdrag.

Sveriges sjöfartssektor – en viktig del i en svensk maritim strategi

Serienummer: Rapport 2010:03

Diarienummer: 2010/098

Ladda ner rapporten Pdf, 2.9 MB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev