Studieområde:

Nationell klusterutveckling i andra länder

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) fick  i uppdrag av Tillväxtverket att ta fram ett internationellt kunskapsunderlag med inriktning på klusterstrategier, med särskilt fokus på eventuella synergier mellan marknadsorienterade och forskningsbaserade program.

Kluster är en viktig komponent i regionala och nationella strategier för tillväxt och innovation i många länder och står högt på  den tillväxtpolitiska agendan även inom internationella organisationer som EU. Någon samlad bild av uppdelningen mellan forsknings­orienterade och marknadsorienterade kluster är dock svår att få. Inom ramen för utvecklingsarbetet inom Tillväxtverkets kluster­program rörande programperioden efter 2010 har Tillväxtverket gett Tillväxtanalys i uppdrag att ta fram ett kunskapsunderlag för klusterutveckling med särskilt fokus på forskningsorienterade och marknadsorienterade kluster. Denna rapport består i enlighet med uppdraget av en översikt av den nationella klusterutvecklingen i Finland, Tyskland och Japan. Utöver detta berörs även politiken på EU-nivå. 

Av slutsatserna framgår bland annat att:

  • Den nationella och regionala  klusterpolitiken i Tyskland, Finland och Japan liksom inom EU har en gemensam nämnare i  ambitionen att på olika sätt koppla samman näringsliv, akademi och kunskapsorganisationer. Betoningen ligger på nätverkande, regioner och internationalisering. Triple-helix perspektivet förefaller allmänt förekommande.
  • Uppdelningen mellan marknadsorienterade och forsknings­orienterade klusterprogram är otydlig. Här utgör dock programmen  inom japanska METI och MEXT mera konkreta exempel.
  • Styrningen av kluster är en aktuell fråga och det exempel som härvid mest utmärker sig i rapporten är Cluster Offensive Bavaria som har både en klusteransvarig och en klustertalesman som ansiktet utåt. Kontinuitet ifråga om klustrens ledningar ses som viktigt. Inom EU-kommissionen är ledning/styrning kanske det område inom klusterpolitiken där det mest konkreta arbetet för närvarande pågår genom ”European Cluster Excellence” initiativet med planerna på ett certifieringsschema för klusterledare och ett särskilt forum.
  • I Tyskland och Finland ingår kluster direkt eller indirekt i de nationella innovationsstrategierna.

Nationell klusterutveckling i andra länder

Serienummer: Rapport 2010:04

Diarienummer: 2010/124

Ladda ner rapporten Pdf, 1.8 MB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev