Studieområde:

Malmfälten under förändring

– en rapport om arbetskraftsförsörjning och utvecklingsmöjligheter i Gällivare, Kiruna och Pajala

Tillväxtanalys har fått regeringens uppdrag att analysera ”framtida behov av och tillgång till kompetens och arbetskraft m.m. med syfte att bidra till en positiv utveckling och ökad tillväxt i Gällivare, Kiruna och Pajala.” Syftet är att ge kommunerna ett kompletterande fakta- och prognosunderlag som grund för ett  strategiskt agerande i samband med de mycket stora investering­arna i gruvnäringen som nu genomförs. Rapporteringen av uppdraget består av en delrapport som levererades i maj 2010 och föreliggande slutrapport. Till rapporterna finns även en tabell- och figurbilaga vilken levereras separat.

Rapporten består av sex kapitel. Kapitel ett innehåller en kort inledning och beskrivning av rapportens uppbyggnad. Kapitel två innehåller en teoretisk översikt som beskriver problematiken kring gruvregioner och bruksorter, dvs. orter som är starkt dominerande av en näring. I kapitel tre beskrivs Gällivare, Kiruna och Pajalas bakgrund och förutsättningar för utveckling. I kapitel fyra presenteras olika prognoser över utvecklingen i kommunerna avseende centrala variabler. Prognoserna har utförts av WSP Analys & Strategi med hjälp av det regionala prognos- och analysverktyget rAps. Prognos­verktyget rAps är speciellt framtaget för att prognostisera regionala framtidsscenarion och är således särskilt lämpligt för att prognostisera och analysera den framtida utvecklingen i Gällivare, Kiruna och Pajala. Det femte kapitlet tar avstamp i den teoretiska översikten, regionernas bakgrundsförut­sättningar och de prognostiserade framtidsscenarier, för att för varje enskild region dra sammanfattande slutsatser samt att diskutera möjliga vägar framåt. Det sjätte och avslutande kapitlet består av sammanfattande avslutande kommentarer.

En gruvetablering medför både direkta och indirekta effekter på den lokala ekonomin. De direkta effekterna härrör från dem som sysselsätts inom själva gruvindustrin. De indirekta effekterna härrör från de spridningseffekter som gruvindustrin har på andra lokala näringar. De indirekta effekterna består dels av en ökad efterfrågan på insatsvaror från underleverantörer i flera led, samt dels  från en ökad konsumtion till följd av ökade inkomster. De indirekta effekterna till följd av en ökad konsumtion blir naturligtvis större om det dessutom sker en inflyttning av arbetare. 

Befolkningen förväntas minska för respektive kommun enligt de flesta scenarier. Gruvexpansionen förväntas mildra befolknings­minskningen och den mest positiva utvecklingen fås, naturligtvis, med en högre inflyttning. Enligt prognoserna är dock en ökad inpendling nödvändig i samtliga kommuner för att klara arbetskraftsbehovet. Eftersom kommunerna i stor utsträckning konkurrerar om samma arbetskraft indikerar detta att hela arbetskraftsbehovet inte  kommer att kunna lösas genom inpendling från närområdet. För att möta arbetskraftsefterfrågan krävs därför sannolikt även inflyttning från avlägsna orter och möjligen även långväga inpendling. 

Samtliga tre kommuner står följaktligen inför samma huvudsakliga utmaning: att skapa en sådan attraktivitet som lockar människor till inflyttning. I detta arbete är kommunernas naturgivna förutsättningar liknande med ett kallt klimat, stora avstånd och gles bebyggelse. Dessa faktorer betraktas generellt som svagheter, men kan även utgöra styrkor ur attraktivitetsaspekt.  Den naturnära omgivningen och glesheten är just det som gör norra Sverige unikt och kommunerna bör därför fokusera på att locka den del av befolkningen som attraheras av sådana miljöer. Då de  tre kommunerna står inför i huvudsak samma utmaning är en tänkbar framtidsväg att  undersöka möjligheterna till ytterligare samarbets­projekt mellan kommunerna.

Malmfälten under förändring – en rapport om arbetskraftsförsörjning och utvecklingsmöjligheter i Gällivare, Kiruna och Pajala

Serienummer: Rapport 2010:05

Diarienummer: 2009/196

Ladda ner rapporten Pdf, 3.4 MB.

En del av kunskapsprojektet:

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev