Studieområde:

Miljödriven näringslivsutveckling

– analys av förutsättningar nationellt och regionalt

Tillväxtanalys har fått i uppdrag av regeringen av analysera förutsättningarna för miljödriven näringslivs­utveckling.

Begreppet miljödriven näringslivsutveckling  avser dels en utveckling mot ett hållbart näringsliv - en produktion och konsumtion som inte orsakar negativa effekter på miljö och hälsa. Begreppet innefattar också att ta vara på de affärsmöjligheter som en sådan omställning för med sig, en strukturomvandling som är nödvändig på lång sikt men som ger såväl vinnare som förlorare på kort sikt.

Föreliggande rapport avrapporterar det första steget i detta uppdrag och syftar till att ge en översikt av nationell och internationell forskning inriktad på att undersöka förutsättningar för och effekter av offentliga insatser för  att främja miljödriven näringslivsutveckling. I uppdraget ingår att göra en sammanställning av indikatorer som används för att följa upp utvecklingen och effekterna av de offentliga insatserna. Vid planeringen av uppdraget tillkom också ett önskemål från departementet om att kortfattat sammanställa argument för selektiva styrmedel.

Selektiva kontra generella styrmedel

Syftet med föreliggande studie är att analysera hur miljöpolitiska styrmedel bör kombineras för optimal samhällsekonomisk effekt. Som en inledning till forskningslitteraturöversikten är  det dock relevant att sammanfatta befintlig kunskap om behovet av miljöpolitiska styrmedel, främjandeinsatser och de selektiva styrmedlens roll. 

Översikten visar dels att det finns en stor mängd kriterier för val av styrmedel varav flera inte kan utvärderas ur ett strikt vetenskapligt perspektiv utan landar i moraliska och politiska överväganden. De vanligaste kriterierna är miljöeffektivitet, kostnadseffektivitet, fördelningseffekter, genomförbarhet och effekter på teknisk utveckling. 

Översikten ger vid handen att en effektiv miljöpolitik förutsätter en kombination av styrmedel. Motivet till detta är att det sällan går att nå ens grundläggande effektivitet avseende de relevanta kriterierna med ett enda styrmedel.

Ett tungt argument för riktade, selektiva styrmedel är att generella ekonomiska styrmedel ger allt för svagt stöd för teknisk utveckling. En orsak till det är att teknisk utveckling karaktäriseras av positiva externaliteter i form av kunskap som lätt ”spiller över” till andra aktörer och för vilket patenträttigheter visat sig vara otillräckliga. Det innebär en ökad risk för marknadsmisslyckanden – som i sin tur kan vara svåra att möta med endast generella styrmedel. Ett klassiskt exempel är grundforskning i syfte att gynna teknisk utveckling. Ett annat motiv för selektiva styrmedel är behovet av att åstadkomma en parallell implementering av teknik som bedöms reducera kostnaderna att uppnå miljöpolitiska mål i tid.

Riktlinjerna för en optimal policymix utifrån de studerade artiklarna bygger på en grund av generella ekonomiska styrmedel som kompletteras med mer riktade selektiva styrmedel.

Miljödriven näringslivsutveckling – analys av förutsättningar nationellt och regionalt

Serienummer: Rapport 2011:02

Diarienummer: 2011/057

Ladda ner rapporten

test

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Få nyheter om Tillväxtanalys studier och seminarier. Fyll i ditt namn och din e-postadress till höger.