Studieområde:

Entreprenörskap och småföretagspolitik i Europa

– fallstudier i Sverige, Flandern, Österrike och Polen

Detta är den avslutande internationella  rapporten för IPREG (The Innovative Policy Research för ekonomisk tillväxt) IPREG, projektet handlar om att dels uppskatta den totala kostnaden fördelad på entreprenörskap politik (EP) och småföretagspolitik (SMEP), dels om att beskriva omfattningen av denna politik inom olika delområden. Den föreliggande IPREG rapporten beskriver resultat från studier  som har genomförts i följande nationer / regioner. Österrike, Flandern (Belgien), Polen och Sverige.

I de fyra fallstudier som genomförts analyseras dessa två frågeställningar även om det finns vissa skillnader mellan hur de har genomförts i de enskilda fallen. När det gäller att beräkna kostnaderna för EP och SMEP blir de data som tas fram i hög grad beroende av hur sådan information kan samlas in. Därför är det viktigt att ta del av de olika kapitlen av denna rapport. I dessa kapitel som beskrivs de fyra fallen och där är det möjligt att se hur data är insamlade och kostnadsberäkningarna har genomförts. Varje kapitel är en sammanfattning av en mer komplett rapport, som varje land/region publicerat. I ett avslutande kapitel i denna rapport genomförs jämförelser mellan resultaten för olika länder/regioner.

Inom EP / SMEP finns två stora kategorier av politikens kostnader för 2009, dvs. en snäv definition av EP / SMEP och en bred definition av EP / SMEP. Den första kategorin uppskattar de kostnader vilka endast syftar till att stödja entreprenörer och småföretag, den så kallade lilla politiken. Den andra, så kallade stora politiken, handlar om kostnader som kan gå till att alla företag oavsett storlek  och där en del av dessa kostnader fördelas till entreprenörer och småföretag. I sådana fall beräknas storleken på de kostnader som fördelas till entreprenörskap och småföretag. 

Det finns vissa skillnader mellan hur kostnaderna har beräknats i olika länder/regioner. I Sverige har data i stor utsträckning hämtats från  allmänna handlingar och skriftligt material för både den lilla och stora politiken, i Flandern (Belgien) har man i hög grad varit beroende av att intervjua och skicka enkäter till experter inom administrationen vilka ombetts att uppskatta hur kostnaderna kan fördelas. Man har också i huvudsak beräknat kostnaderna för regionen Flandern. I Polen har det skett en liknande ansats jämfört med Sverige. För dessa tre fall har kostnaderna för politiska insatser för både entreprenörskap och småföretag beskrivits. I Österrike har man koncentrerat sig på att analysera och beskriva kostnader för åtgärder inom entreprenörskapspolitiken. Slutligen finns olika möjligheter att beräkna kostnaderna för entreprenörskapspolitiken mellan länder och regioner på grund av avsaknad om ålder på de företag som erhållit stöd.

När det gäller omfattning på och kartläggning av politiska åtgärder finns en större likhet mellan de olika fallen. Politiska åtgärder har kategoriserats i olika delområden, dvs. finansiering, speciella grupper (som omfattar undergrupperna kvinnor, unga, gamla och invandrare), rådgivning och informationsverksamhet, attityd­skapande åtgärder, entreprenörskapsutbildning, administrativa kostnader, nätverks­byggande insatser, innovativt entreprenörskap, kompetenshöjande insatser samt policy-relevant forskning. Det finns en del mindre skillnader mellan hur många delområden som beskrivs och analyseras i de olika fallstudierna.

Resultat

IPREG projektet presenterar nya unika rön om kostnaderna för entreprenörskaps- och småföretagspolitiken samt vilken omfattning politiken har för olika delområden. För första gången har det varit möjligt att uppskatta  politikens kostnader. Den övergripande slutsatsen är att de totala kostnaderna är högre än väntat. Det är framför allt kostnader för den stora politiken som dominerar. De kostnader som läggs på den lilla politiken är marginella jämfört med kostnaderna för den stora politiken.

Det finns ingenting som innebär att högre kostnader är bättre än lägre. Detta projekt har inte syftat till att beskriva effekterna av  de politiska åtgärder som vidtagits. En sådan konsekvensbedömning skulle i framtiden vara värdefull att göra. Metoderna för datain­samling är olika beroende på tillgängligt material i olika länder och regioner, trots att en handbok för att beräkna kostnaderna har tagits fram. Trots detta finns stora likheter enligt våra beräkningar angående kostnader för entreprenörskapspolitiken vad gäller Österrike, Flandern (Belgien) och Sverige, medan Polen visar mindre relativa kostnader för detta politikområde. De totala kostnaderna för entreprenörskaps- och småföretagspolitiken skiljer sig åt i högre grad mellan våra fall.

Vi tror att det är av största vikt att utveckla ett system där mer jämförbara data kan produceras. Det skulle kunna ske om man kunde komma överens om hur kostnaderna ska fördelas på olika delområden och beskrivas för enskilda projekt och program. Ett sådant system kan baseras på den befintliga kostnadsmanualen.

När det gäller omfattningen av insatser inom olika delområden för entreprenörskaps- och småföretagspolitiken finns det större likheter mellan våra olika länder/regioner. Ett skäl är att det här har funnits liknande ansatser i  fallstudierna. Experter som företräder myndigheter och departement, forskare samt representanter för företagsorganisationer har intervjuats i alla länder och regioner. Till stor del finns enighet mellan experterna om vilka delområden som är av störst betydelse. Finansiering och innovativt företagande är två exempel på delområden med hög prioritet medan det finns mer tveksamhet för delområdena speciella grupper och policy relevant forskning. Dessa slutsatser bör vara intressanta för beslutsfattare i olika länder och regioner. Det är också intressant att trots de stora skillnaderna i förutsättningar i de regioner och länder som ingår i detta projekt är gjorda prioriteringar bland experter likartade. Det finns därför fortfarande ett behov av att även analysera dessa förutsättningar för att kunna förstå hur de skulle kunna påverka olika politiska åtgärder.

Entreprenörskap och småföretagspolitik i Europa – fallstudier i Sverige, Flandern, Österrike och Polen

Serienummer: Rapport 2011:03

Diarienummer: 2010/31

Ladda ner rapporten (skriven på engelska) Pdf, 2.2 MB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev