Studieområde:

Stadspolitik i andra länder

– en rapport om stadspolitikens inriktning, omfattning och organisation

Den här rapporten visar  en jämförande beskrivning av ett antal EU-länders nationella stadspolitik med avseende på omfattning, inriktning och organisation. Rapporten är en del av 2011 års regleringsbrevsuppdrag; Analys av utvecklingen i och inom landets regioner.

  • Syftet med den här rapporten är att ge en övergripande beskrivning av hur stadspolitiken ser ut i ett antal EU-länder med avseende på omfattning, inriktning och organisation. De länder som ingår i studien är Finland, Norge, Danmark, Nederländerna, Tyskland, Storbritannien och Frankrike.
  • Stadspolitik definieras på skilda sätt i olika länder. Ett sätt att tydliggöra skillnaderna är att skilja på explicit,  implicit, partiell och  samordnad stadspolitik. Med explicit stadspolitik avses en politik som är tydligt riktad mot städerna i form av till exempel nationella program, medan implicit stadspolitik avser politik som får  indirekta konsekvenser för stadsutvecklingen. Partiell stadspolitik riktas mot enskilda sektorer medan en samordnad stadspolitik samlar dessa i en gemensam strategi.
  • Det är svårt att ge ett entydigt svar på huruvida stadspolitiken i ett land kan kategoriseras som explicit eller implicit, partiell eller sammanhållen. Även när en samlad stadsutvecklingspolicy finns rymmer den sällan alla stadsrelaterade politikområden. Istället kombineras den i regel alltid med såväl explicita som implicita tillägg.
  • Generellt tycks ansvaret för den nationella stadspolitiken vara uppdelat på flera aktörer i form av myndigheter och departement. Troligen innebär detta både för- och nackdelar för stadspolitikens utformande och genomförande.
  • De olika ländernas stadspolitik har varierande mål och insatsområden. En del utmaningar är dock återkommande, så som storstädernas tillväxt, ökade regionala skillnader, städernas utbredning (s.k. urban sprawl), social och etnisk segregation, förbättrade transportsystem och förnyelse av nedgångna stadsdelar.  Det rör sig således om såväl ekonomiska, sociala och miljömässiga som kulturella aspekter.
  • ​Medvetenheten kring  städers betydelse för den ekonomiska utvecklingen  förefaller vara stor och begreppet ”staden som tillväxtmotor” är vanligt förekommande. Finland är det land där fokus på ekonomisk tillväxt är mest uttalat, främst genom satsningar på innovation för stärkt konkurrenskraft. I likhet med Finland verkar även Norge röra sig mot en mer tillväxtorienterad stadspolitik.
  • I jämförelse med  framförallt  Finland  har  stadspolitiken i  Danmark, Tyskland, Nederländerna, Storbritannien och Frankrike ett bredare angreppssätt där ekonomiska, sociala, fysiska och miljömässiga aspekter flätas samman.  Generellt sett har dessa länder större fokus på sociala frågor. En möjlig förklaring kan vara att det råder större sociala och ekonomiska olikheter i dessa länder.
  • Då alla länder har olika utmaningar, historia och administrativa system är det knappast möjligt att direkt kopiera något annat lands stadspolitik. Bättre är att utveckla stadspolitiken utifrån egna förutsättningar,  vilket också tycks vara vad de studerade länderna gjort. Detta arbete förefaller vara alltjämt fortlöpande.

Stadspolitik i andra länder – en rapport om stadspolitikens inriktning, omfattning och organisation

Serienummer: Rapport 2011:09

Ladda ner rapporten Pdf, 2.9 MB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev