Studieområde:

Kostnadsutvecklingen för läkemedel på den omreglerade apoteksmarknaden

Tillväxtanalys uppdrag innebär att följa och genomföra en utvärdering av hur läkemedelspriserna påverkats av omregleringen av den svenska apoteksmarknaden. Det övergripande syftet är att finna en metod för att särskilja omregleringens effekter på läkemedelspriserna från prisförändringar som har andra orsaker. Uppdraget ska slutrapporteras till regeringen senast den 31 december 2012. Detta är den andra delrapporten.

Följsamheten i apoteksledet eller expedieringen av månadens vara har ökat markant och det nya regelverket för generikamarknaden har därmed haft avsedd effekt på följsamheten. Generika­marknadens funktionssätt kan sägas ha förbättrats genom reformen. Då en högre andel av försäljningen avser den billigaste produkten, månadens vara, uppstår en stor kompositionseffekt (sammansätt­nings­effekt). Den förväntade kostnadseffekten av den ändrande samman­sättningen är en kostnadsminskning för såväl apotekens inköpspriser (AIP) som apotekens försäljningspriser (AUP) med cirka sju procent för en typisk utbytesgrupp.

Den ökade följsamheten har även påverkat prissättningen på generikamarknaden, vilket kunde förväntas. Den direkta effekten av reformen är att AUP för månadens vara har ökat med mellan tio och 20 procent medan bilden är mer splittrad för övriga generika och AIP. Detta förklaras huvudsakligen av introduktionen av den s.k. 10-kronan som ger en  höjd handelsmarginal för expediering av läkemedel med generisk konkurrens.

Både AIP och AUP för alternativen (dvs. de produkter som inte var månadens vara) har fallit i utbytesgrupper med två eller flera budgivare. AIP har fallit med 27-28 procent och AUP har sjunkit med cirka sju procent. Resultaten visar också att efter reformen skulle en ökad försäljningsandel för månadens vara inte leda till lägre prisbud, allt annat lika.

En grov uppskattning av reformens totaleffekt är att den är kostnads­neutral mätt som AUP på marknader där antalet aktörer är två. På alla marknader, oavsett antalet aktörer, ser reformen ut att vara approximativt kostnadsneutral mätt som AIP men inte som AUP. Den ökade handelsmarginalen för apoteken till följd av införandet av 10-kronan har således inte kunnat hämtas in fullt ut genom reformens övriga komponenter.

Prisutvecklingen för receptfria läkemedel har följt den allmänna prisökningstakten sedan januari 2008. Läkemedelsprisindex har huvudsakligen ökat under tiden innan Apoteket AB mötte faktisk konkurrens, men prisökningen har sedan dess avstannat och index ligger på en i princip oförändrad nivå. Den väsentligt förbättrade  tillgängligheten till följd av fler försäljningsställen och längre öppettider kostar och har ett värde för konsumenterna. Då tillgängligheten har förbättrats markant i dessa dimensioner utan att priserna ökat kan detta tolkas som att målsättningen infriats vad gäller marknaden för receptfria läkemedel.

Kostnadsutvecklingen för läkemedel på den omreglerade apoteksmarknaden

Serienummer: Rapport 2011:14

Diarienummer: 2009/067

Ladda ner rapporten

test

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Få nyheter om Tillväxtanalys studier och seminarier. Fyll i ditt namn och din e-postadress till höger.