Studieområde:

Snabbväxarnas dynamik

– Är hög företagstillväxt uthållig?

Forskningen har under senare tid visat att de flesta företag inte växer alls, utan att tillväxten istället är koncentrerad till ett fåtal företag. Ett flertal studier har därför analyserat vad det är som karakteriserar dessa snabbväxande företag i en viss given tidpunkt. Tanken är att den här typen av forskning ska ge oss information som kan användas för att stimulera framväxandet av fler snabbväxande företag i ekonomin. Ett problem är dock att det inte finns någon allmänt accepterad definition av snabbväxande företag, varför en genomgång har gjorts av använda mått och definitioner i en tidigare rapport (se Daunfeldt m fl, 2011).

Resultaten från delrapporten visade att alla måtten som används i litteraturen har sina för – och nackdelar. Det finns således inget självklart val av vilken definition som ska användas. Analysen indikerar dock att snabbväx­ande företag inte bör definieras som de 10 % snabbast växande företagen i ekonomin eftersom detta leder till att företag som växer marginellt kommer att inkluderas i definitionen. Resultaten visade också att det så kallade Birch-indexet har stora likheter med förändringen av det absoluta antalet anställda och att indexet därmed kan ifrågasättas. OECD-definition­en visade sig användas alltmer i internationella jämförelser av snabbväxande företag. Denna definition utesluter dock 95 % av alla företag i undersökningen och nästan 40 % av alla arbetstillfällen som skapades i Sverige under perioden 2005–2008. Detta innebär att en stor del av företags­dynamiken inom näringslivet inte kan analyseras med detta mått. Gemensamt för det absoluta flertalet studier är dock att dessa undersöker de snabbväxande företagen vid en viss given tidpunkt medan endast ett litet fåtal analyserat företagstillväxt över tid. 

I den här rapporten påpekas att det finns en fara med att dra slutsatser utifrån den här typen av statiska analyser. Det kan till exempel vara så att företagens  tillväxt är slumpmässig över tiden, vilket innebär att snabbväxarna idag sannolikt inte kommer att vara snabbväxare i nästkommande perioder. Om det inte finns någon samvariation över tiden, eller om det till och med är så att snabb tillväxt följs av negativ tillväxt, är det inte säkert att studier av snabbväxare i en viss tidpunkt kan generera insikter om hur den ekonomiska politiken ska utformas för att stimulera uppkomsten av fler snabbväxande företag. Det föreligger således ett behov att komplettera de många statiska analyserna med studier som fokuserar på snabbväxarnas dynamik.

Syftet med denna studie är att analysera om tillväxten för snabbväxande företag i Sverige under perioden 1999–2008 är korrelerad över tid. Analysen bygger på data från Statistiska Centralbyrån och  omfattar samtliga företag i samtliga branscher. Snabbväxande företag definieras som de en procent snabbast växande företagen i termer av antal anställda under en treårsperiod. För att studera om tillväxten av antal anställda är korrelerad över tid estimeras en tillväxt­ekvation där tillväxten under tre år skattas gentemot tillväxten i föregå- ende treårsperiod. Ekvationen skattas separat för olika storleks - och tillväxtklasser i syfte att studera om resultaten skiljer sig åt med avseende på företagets storlek och tillväxt. Denna analys kompletteras med en analys av transitions­sannolikheter för att studera hur vanligt det är att snabbväxande företag i en period är snabbväxare även i nästkommande perioder.

Resultaten från studien indikerar att företagstillväxt generellt är negativt korrelerad över tid, vilket innebär att positiv tillväxttakt under en treårsperiod generellt följs av en period med negativ tillväxttakt. Vidare tyder resultaten på att den negativa autokorrelationen är speciellt stark för de företag som har den allra högsta tillväxten, det vill säga de snabbväxande företagen. Detta innebär att de företag som är snabbväxare i en period troligen inte är det i nästkommande period. Samtidigt visar resultaten att de snabbväxande företagen är överrepresenterade bland de företag som uppvisade en positiv tillväxt i den kommande perioden.

Slutsatsen är att fokuseringen mot de observerade snabbväxarna i en viss period är problematisk eftersom en observerad snabbväxare i en viss given tidpunkt (över en treårsperiod) med största sannolik­het inte är en snabbväxare i kommande perioder. Det är därmed mycket tveksamt att studier av snabbväxare i en viss tidpunkt kan generera insikter om hur den ekonomiska politiken ska utformas för att stimulera uppkomsten av fler snabbväxande företag. Det föreligger således ett behov att komplettera de många statiska analyserna med studier som fokuserar på vad som karakteriserar snabbväxare som är persistenta eller uthålliga över tid.

Snabbväxarnas dynamik – Är hög företagstillväxt uthållig?

Serienummer: Rapport 2011:15

Diarienummer: 2011/059

Ladda ner rapporten Pdf, 2.2 MB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev