Studieområde:

Erfarenheter från kompetens­plattforms­arbetet

– ett exempel på flernivåstyrning i praktiken

Aktörer med ansvar för regional tillväxt i länen har fått regeringens uppdrag att etablera regionala kompetens­plattformar med syfte att stärka den regionala kompetensförsörjningen. Tillväxtanalys har fått regeringens uppdrag att analysera hur de regionala kompetensplatt­formarna uppfyller sitt syfte, samt att ta reda på vilka hinder regionerna har upplevt i sitt arbete. Syftet med uppdraget är att ge Regeringskansli­et (Näringsdepartementet) förslag på hur de kan förbättra styrningen av kompetensplatt­formarna, samt att peka på vilka förutsättningar som krävs för att regionerna bättre ska kunna fullfölja sitt uppdrag.

Flera viktiga erfarenheter från arbetet med kompetens­plattformarna har redan uppmärksammats  inom ramen för uppdraget om myndighetssamverkan (Myndigheten för yrkeshögskolan, 2012) samt Tillväxtverkets uppföljning av regionalt kompetensförsörjningsarbete (Tillväxtverket, 2012). Tillväxtanalys uppdrag är ett komplement till dessa studier och ger en fördjupad kunskap om: (i) hur kompetensplattformarna har arbetat på kort och lång sikt, (ii) hur jämställdhets- och integrationsaspekten har integrerats i arbetet, samt (iii) hur kompetensplattformarna har lyckats sprida och förankra sina kunskapsunderlag.

Samtliga regioner tycker sig i hög eller mycket hög utsträckning ha möjlighet att bidra till en stärkt regional kompetensförsörjning och uppskattar att de fått uppdraget att etablera regionala kompetens­plattformar.

De flesta regioner har integrerat de mer långsiktiga kompetensför­sörjningsfrågorna i regionens övriga tillväxtarbete. Det visar på att kompetensförsörjnings­frågorna anses vara av stor betydelse för regional tillväxt och utveckling.

Regionerna anser att det är viktigt att arbeta med jämställdhets- och integrationsaspekten, men uppger samtidigt att det är svårt att arbeta operativt med frågorna samt att det är många aktörer inblandade. Det finns därför ett behov av att vidareutveckla olika metoder och goda exempel om hur kompetensplattformarna kan arbeta med jämställdhet och integration.

Uppdraget att etablera regionala kompetensplattformar innebär att skapa arenor för samverkan och samförstånd. Resultaten i den här rapporten visar dock att  regionerna möter vissa hinder för samverkan. Regionerna har t.ex. inte något mandat att direkt påverka utbildningsutbudet, och utbudet styrs  ofta av andra aspekter än  den regionala arbetsmarknadens behov. Att aktörerna inom kompetensförsörjningsområdet har olika mål kan också medföra svårigheter att finna samförståndslösningar.

De hinder som regionerna möter skulle eventuellt kunna lösas genom att utveckla en mer samlad modell för styrning och samverkan mellan den nationella, regionala och lokala nivån.  Denna slutsats är i linje med Ansvarskommitténs förslag om att det behövs en ”fastlagd ordning för samråd” (SOU 2007:10), samt Barca (2009) som hävdar att en framgångsrik flernivåstyrning är beroende av att tydliggöra de olika aktörernas roller och ansvar samt att formulera gemensamma mål.

Erfarenheter från kompetens­plattforms­arbetet – ett exempel på flernivåstyrning i praktiken

Serienummer: Rapport 2012:04

Diarienummer: 2012/012

Ladda ner rapporten Pdf, 1.5 MB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev