Studieområde:

PIPON – En plattform för nordiska tillgänglighets­analyser

Föreliggande rapport beskriver utvecklings­arbetet kring PIPON, exempel på möjliga tillämpningar samt en diskussion kring plattformens framtid. Slutsatserna i rapporten är att Tillväxtanalys försök att jämka ihop fyra olika nationer under ett och samma tak, dels lett fram till en fungerande, sammanhängande dataplattform för Norden kallad PIPON, men dels också inneburit ett lärande av hur ett konkret samarbete över nations­gränserna kan gå till.

Samtidigt som avfolkningen av landsbygden fortsätter i oförminskad takt och nätverket av nödvändiga servicefunktioner blir allt glesare i stora delar av Norden finns det avvikande tendenser både lokalt och nationellt.

Med jämna mellanrum lyfts nya gränshandelsområden och lokala gränssamarbeten fram som ljuspunkter i mörkret. Men hur mäter man effekterna av dessa ljuspunkter och hur går det att fånga orsakerna bakom sådana framgångar? Inom OECD och Eurostat används för närvarande ett antal officiella områdesindelningar och typologiseringar för att värdera likheter och skillnader mellan urbana och rurala områden inom Europa. Gemensamt för dessa är att de som minsta enhet tar avstamp i någon form av administrativ områdesindelning. För att nå jämförbarhet mellan områden i ett så pass stort och disparat område har OECD och Eurostat valt administrativa områdesindelningar och aggregeringar av dessa som i någon mån matchar varandra folkmängds­mässigt, vilket ur ett Europeiskt perspektiv resulterar i stora och homogena regioner för hela det relativt glest befolkade Norden. I ett övergripande Europeiskt perspektiv skildras Norden därför ofta som ett tämligen homogent område samtidigt som gränserna mellan länderna antingen suddas ut eller cementeras.

Arbetsgruppen ”Framtidens landsbygder” inom Nordiska ministerrådets ämbetsmannakommitté för regionalpolitik har uppdraget att utbyta erfarenheter och öka kunskapsnivån om frågor som berör olika landsbygders utveckling och tillväxt i ett nordiskt sammanhang. För att fullgöra sin uppgift efterfrågar gruppen underlag som beskriver företeelser och tendenser ”skurna” på annat sätt och i mindre bitar än vad de tidigare nämnda officiella områdesindelningarna tillåter. Med detta som utgångspunkt fick Tillväxtanalys i uppdrag att utveckla en plattform och ett verktyg som kan belysa och analysera skillnader och likheter som finns inom och mellan Nordens relativt glesbefolkade regioner och gränsområden. I den nyutvecklade plattformen kallad Pinpoint Norden (PIPON) finns förutsättningar för att behandla de nordiska länderna som en gemensam enhet, och lösningar för att hantera data som inte är ett aggregat av de traditionella administrativa områdesin­delningarna. Tekniken och datatillgången utgör inte något hinder för en gemensam och mer differentierad lösning för länderna i Norden, men frågan är om det finns juridiska utrymmen och ambitioner för samarbeten kring relevanta data?

PIPON – En plattform för nordiska tillgänglighets­analyser

Serienummer: Rapport 2012:08

Diarienummer: 2010/229

Ladda ner rapporten Pdf, 2.3 MB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev