Studieområde:

Geografisk tillgänglighet till läkemedel

– en analys av omregleringen av apoteksmarknaden – Slutrapport

Tillväxtanalys har analyserat den geografiska tillgänglig­heten till läkemedel. Av tillgänglig statistik framgår att apoteksreformen medfört att ett stort antal nya apotek etablerats. I september 2012 fanns 1 254 öppenvårds­apotek i drift i landet, vilket är en ökning med 330 apotek, eller cirka 36 procent, sedan reformen infördes år 2009.

Drygt 300 av de nya apoteken har etablerats i områden med en mycket hög tillgänglighet eller hög tillgänglighet till tätorter. Huvuddelen av dessa, eller 220 apotek, har startats i områden med mycket hög tillgänglighet till tätorter. Inte något nytt apotek har etablerats i områden med en låg eller mycket låg tillgänglighet till tätorter. I dessa områden har antalet apotek varit oförändrat sedan slutet av 1990-talet.

I stort sett samtliga nya apotek har etablerats i tätorter större än 3 000 invånare (inklusive ett pendlingsomland på 5 minuter). Av ökningen på totalt 330 apotek har 324 apotek eller 98 procent av apoteken tillkommit i sådana tätorter.

I samband med reformen ålades både köpare av statliga apotek och Apoteket AB ansvar för apotekstäckningen i glesbygd. Aktörerna förpliktigades genom avtal med staten att fortsätta driva ett hundratal särskilt utpekade apotek i glesbygd i tre år utan särskild ersättning. De nämnda avtalen med apoteksaktörerna löper ut med början i februari 2013.

Endast ett mindre antal apotek har etablerats på orter där det tidigare helt saknades apotek. Fisksätra, Älmsta, Insjön, Grebbestad, Mellbystrand, Skärhamn och Surte är de orter som tidigare saknade apotek men där nya apotek har öppnats. Det har även öppnats nya apotek på flera platser i förorter till större tätorter och i stadsdelar inom tätorter där det tidigare saknades apotek.

Tillgängligheten, mätt som närhet till det närmaste apoteket, har i ett nationellt perspektiv förbättrats sedan tiden före apoteksreformens införande. Den förbättrade tillgängligheten berör framför allt boende i områden med en mycket hög eller hög tillgänglighet till tätorter, dvs. de områden där huvuddelen av de nya apoteken tillkommit. Även i områden med en låg eller mycket låg tillgänglighet till tätorter har andelen personer med längre än 30 minuter till närmaste apotek minskat i antal. Denna förändring förklaras av demografiska faktorer, dvs. en minskad befolkning i berörda områden.

Medelavståndet mellan apotek har minskat i samtliga län mellan 2009 och 2012. I stora delar av Sverige är det dock långt till det näst närmaste apoteket och i dessa områden finns det därför inte heller en reell möjlighet för konsumenten att kunna välja var inköpen ska göras. Strukturen är dessutom sårbar eftersom restiden skulle öka markant för många människor om det närmaste apoteket lades ned.

77 procent av befolkningen har mindre än 5 minuter till det närmaste apoteket och 90 procent av befolkningen når det närmaste apoteket inom 10 minuters bilfärd. För huvuddelen av befolkningen, eller närmare 99 procent, är avståndet till närmaste apotek kortare än 20 minuter. Cirka 127 000 personer, eller cirka 1 procent av befolkningen, har 20 minuter eller mer till sitt närmaste apotek.

Tillväxtanalys har även analyserat på vilka orter det finns både en vårdcentral och ett öppenvårdsapotek. Analyserna visar att det finns 13 vårdcentraler där avståndet till det närmaste apoteket är längre än 20 minuters bilresa.

Tillgängligheten till receptfria läkemedel har ökat markant sedan försäljningen tilläts utanför öppenvårdsapoteken. Försäljningsställena har en bra spridning över landet men närmare hälften av försäljningsställena har startats i områden med en mycket hög tillgänglighet till tätorter. Drygt fyra procent av de nya försäljningsställena för receptfria läkemedel har etablerats i områden med en låg eller mycket låg tillgänglighet till tätorter.

Cirka 68 000 personer har fått längre till det närmaste försäljningsstället för receptfria läkemedel (OTC) trots den stora ökningen av antalet försäljningsställen. Förändringen beror på att det försvunnit apoteksombud i berörda områden och att inget nytt OTC-försäljningsställe etablerats i närområdet. Utvecklingen är därför troligtvis oberoende av apoteksomregleringen.

Antalet apoteksombud har minskat både under det senaste året och sett över en längre tidsperiod. Sedan år 1999 har antalet ombud minskat från 963 till 737, en minskning med 226 ombud eller i relativa termer drygt 23 procent. Sedan år 2009 har antalet apoteksombud minskat med 102 ombud eller cirka 12 procent. Alla områdestyper har påverkats. Nedgången kan ha flera orsaker. Bland annat kan en del apoteksombud ha försvunnit genom att ombudets huvudsakliga verksamhet, t.ex. en dagligvarubutik, har lagts ned och vissa apoteksombud kan ha avvecklat sin ombudsfunktion av andra skäl. Inget tyder dock på att ombud avvecklats på Apoteket AB:s initiativ.

Apoteksombuden har stor betydelse för tillgängligheten till läkemedel i framför allt många gles- och landsbygder där det är långt till närmaste apotek och där det även kan saknas andra försäljningsställen för receptfria läkemedel.

De privata kedjorna har, med undantag av Kronans Droghandel, en starkare profil på områden med mycket hög tillgänglighet till tätorter än Apoteket AB. Apoteket Hjärtat och Kronans Droghandel är de enda privata aktörerna som har apotek i samtliga indexklasser.

Apoteket AB har behållit ungefär samma geografiska lokaliseringsmönster i relativa termer mellan 2009 och 2012.

I maj 2012 fanns det ett tiotal apoteksaktörer som bedrev distanshandel med receptbelagda läkemedel för människor. Omfattningen och utformningen av distanshandeln varierar kraftigt mellan dessa aktörer. Försäljningen av läkemedel genom distanshandel är fortfarande ganska marginell men många aktörer säger sig dock vilja erbjuda distanshandel till sina kunder i framtiden.

Geografisk tillgänglighet till läkemedel – en analys av omregleringen av apoteksmarknaden – Slutrapport

Serienummer: Rapport 2012:11

Diarienummer: 2010/220

Ladda ner rapporten Pdf, 2.1 MB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev