Studieområde:

En samlad utvärdering av de regionala företagsstöden

– sammanfattning och diskussion med utgångspunkt från fyra effektutvärderingar

Tillväxtanalys har fått i uppdrag att utvärdera de resurser som regeringen och myndigheter har lagt på entreprenörskapspolitik och politik för små och medelstora företag (Regleringsbrev för budgetår 2011, uppdrag 4). Inom ramen för uppdraget har Tillväxtanalys genomfört en samlad utvärdering av de regionala företags­stöden.

I detta avsnitt presenterar vi korta sammanfattningar av de olika utvärderingsstudierna. Framställningen fokuserar i först hand på de erhållna resultaten och de slutsatser och lärdomar som kunnat dras med utgångspunkt från de enskilda utvärderingarna. Redogörelsen berör endast kortfattat de metoder och datamaterial som leget till grund för analyserna. För mer ingående detaljer och tekniska framställningar hänvisar vi till respektive studie. Vi kommenterar heller inte de erfarenheter som vunnits från tidigare utvärderingar och analyser inom området. I respektive rapport finns en redogörelse över det rådande kunskapsläget.

En samlad utvärdering av de regionala företagsstöden – sammanfattning och diskussion med utgångspunkt från fyra effektutvärderingar

Serienummer: Rapport 2012:12

Diarienummer: 2011/050

Ladda ner rapporten Pdf, 1.3 MB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev