Studieområde:

Sänkt moms på restaurang och cateringtjänster

– delrapport avseende effekter på företagsnivå

Den 1 januari 2012 sänktes restaurangmomsen i Sverige. I den här rapporten redovisar Tillväxt­analys den kortsiktiga utvecklingen i branschen efter reformen utifrån tre perspektiv – företag­ens utveckling, förändringar i företagsstocken samt regelförenkling.

Den 1 januari 2012 sänktes momsen på restaurang- och cateringtjänster i Sverige från 25 till 12 procent. Syftet med sänkningen var att öka den varaktiga sysselsättning­en genom ett större arbetsutbud och en ökad efterfrågan på restaurang- och cateringtjänster till följd av ett lägre konsumentpris. Vidare skulle regelbördan och de administrativa kostnaderna i restaurangnäringen minska genom en harmoniserad momssats på mat för avhämtning, servering och övriga livsmedel. Tillväxt­analys har i uppdrag av regeringen att följa upp effekter gällande utveckling av företagande i olika dimensioner och effekter på regel­förenkling som reformen medför.

Resultaten från utvärderingen ger starka indikationer på att företagen i branschen använt medel som frigjorts genom momssänkningen på fler sätt än till att sänka konsument­priserna. Vi kan se en starkare utveckling för företagen jämfört med föregående år, i både lönesummor, antal anställda och rörelsemarginal. Samtidigt har antalet företag som lämnat branschen minskat och antalet nystartade företag ökat, vilket lett till en nettoökning i företagsstocken under 2012. Slutligen har de reformer som riktats mot branschen de senaste åren sammantaget inte inneburit lägre direkta regelkostnader för företagen.

Samtliga delstudier i rapporten indikerar att moms­sänkningen har fått effekter i branschen. Särskilt tydliga är dessa på lönesummor, antal anställda och kvalitetsförbättringar. Lönesumman och omsättningen i branschen är i genomsnitt signifikant högre för perioden efter januari 2012 än för perioden innan. Detta är inte samma sak som att säga att momssänkningen är orsaken till ökningen men det förefaller troligt att så är fallet eftersom konjunkturen och hushållens disponibla inkomster inte ökat mer under denna period än tidigare perioder. Vi kan dock inte uttala oss om hur stor del av dessa förändringar som kan tillskrivas moms­sänkningen och hur mycket av förändringarna som beror på andra faktorer då vi i dagsläget saknar bra och jämförbara kontrollgrupper.

Den utvärderingsstrategi som Tillväxtanalys utarbetat tar sikte på att genomföra ett antal olika delstudier. De olika delstudierna utgör tillsammans en kedja av indicier som ska ge svar eller indikationer på mervärdesskatte­sänkningens effekter utifrån tre övergripande frågeställningar: företagens utveckling före och efter momssänk­ningen, hur företags­stocken har förändrats samt effekter på regel­förenkling.

Då det saknas en naturlig kontrollgrupp till restaurang- och cateringbranschen, eftersom det inte finns några företag i branschen som inte fått ta del av momssänkningen, kommer vi i det fortsatta arbetet att komplettera metodansatsen med analyser baserade på en så kallad syntetisk kontrollgrupp; detta för att kunna ge närmare svar på momssänkningens effekter. Vidare kommer Tillväxtanalys att identifiera sysselsättnings­strömmar mellan restaurang- och cateringbranschen och andra branscher. I slutrapporten kommer även analyser av utvecklingen av företagens lönsamhet och andra nyckeltal att genomföras.

Sänkt moms på restaurang och cateringtjänster – delrapport avseende effekter på företagsnivå

Serienummer: Rapport 2014:01

Diarienummer: 2011/312

Ladda ner rapporten Pdf, 2.4 MB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev