Studieområde:

Innovationsklimatet i Sverige 2014

– Indikatorer till den nationella innovationsstrategin

Tillväxtanalys har fått i uppdrag att följa innovations­klimatets utveckling och den nationella innovations­strategin.

I årets rapport identifieras ett antal områden som manar till ökad uppmärksamhet. För att stärka Sveriges positioner i de globala värdekedjorna behövs en stark skola, en konkurrenskraftig högre utbildning samt excellent forskning. Här går utvecklingen delvis i fel riktning.

Sverige har under den globala finanskrisen kunnat behålla en förhållandevis stabil ekonomi; men stora utmaningar kvarstår. Den nationella innovationsstrategin syftar till att långsiktigt möta framtidens krav. Sverige är beroende av framgångar på internationella marknader och detta syns tydligt då exporten motsvarar halva landets samlade bruttonationalprodukt. Dessutom har nästan alla varor och tjänster både svenskt och utländskt innehåll. Företagen köper av varandra över nationsgränserna i globala värdekedjor vilket gör att dessa är minst lika mycket beroende av en god ekonomisk utveckling utomlands som av förhållandena hemmavid. Detta komplicerar mätningar av den svenska innovationsförmågan.

Tillväxtanalys har regeringens uppdrag att följa innovations­klimatets utveckling och implementeringen av innovationsstrategin. I årets rapport identifieras trender fram till 2012 i bästa fall och resultaten ska därför ses som en ”baseline” för utvecklingen framöver.

Mycket ser bra ut men flera orosmoln tonar upp i horisonten. Det mest oroande är att det svenska förädlingsvärdet i exporten inte utvecklats lika bra som den valda gruppen av jämförelseländer. Svenska företag svarar för en allt mindre del av det samlade innehållet i de varor och tjänster som exporteras.

För att klara utmaningen – och stärka positioner i de globala värdekedjorna – behövs en stark skola och en konkurrenskraftig högre utbildning samt excellent forskning. Här går utvecklingen delvis i fel riktning. PISA-studien oroar med försämrade resultat. Studier av vuxnas kompetens ger en mer positiv bild men även här finns tecken på en försvagad position. Den svenska forskningen förlorar i kvalitet mätt som andelen svenska publikationerna som ingår i världens mest citerade forskningspublikationer. Det finns även indikation på att lärosätenas utbildningskvalité sjunker.

Glädjande är det trendmässigt ökade intresset för entreprenörskap och mer positiva attityder till att driva eget. Världsbankens studier visar att ramvillkoren för företagande är goda och har förbättrats men att det finns utrymmen för än mer regelförbättringar jämfört med våra konkurrentländer. Svenska organisationer och företag ger också stort utrymme för intraprenörer.

Innovationsklimatet i Sverige 2014 – Indikatorer till den nationella innovationsstrategin

Serienummer: Rapport 2014:06

Diarienummer: 2013/028

Ladda ner rapporten Pdf, 2.8 MB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev