Studieområde:

Förutsättningar för grön strukturomvandling

– Syntesrapport

För att regeringens miljö- och klimatmål ska kunna nås parallellt med en positiv ekonomisk utveckling krävs en grön omställning av näringslivet. I denna syntesrapport sammanfattas resultat och lärdomar från fem olika
studier som genomförts inom ramen för Tillväxtanalys regeringsuppdrag Grön strukturomvandling (RB6). Syftet med uppdraget har varit att ta fram resultat som kan bidra till en mer verksam och effektiv politik.

En samhällsekonomiskt kostnadseffektivare och mer verksam styrmedelsmix

Den svenska miljöpolitiken som Tillväxtanalys analyserat har som ambition att i så hög grad som möjligt använda prismekanismen för att driva omvandling. Dels genom att prissätta negativa (externa) effekter på miljön såsom koldioxidutsläpp, dels genom att med specifika styrmedel främja innovation och teknisk utveckling (positiva externa effekter). Tillväxtanalys genomlysning av förutsättningar för en grön strukturomvandling visar att ramverket består av de komponenter som krävs men att dessa behöver vässas för att åstadkomma en grön strukturomvandling:

  1. Öka kostnadseffektiviteten i det svenska klimatpolitiska ramverket. I dag varierar priset på koldioxidutsläpp avsevärt mellan marknadens aktörer. Det kan vara motiverat med nedsättningar och undantag för att undvika att produktion i onödan flyttas till andra länder med ännu sämre regler. Behövs avsteg från en generell koldioxidbeskattning bör man dock överväga andra skattelättnader som inte underminerar det klimatpolitiska ramverkets kostnadseffektivitet och omställningstryck.
  2. Accelerera teknikutvecklingen genom specifika styrmedel. Syftet är inte att identifiera vinnare utan att säkerställa ett brett startfält av tekniker som har potential att åstadkomma stora utsläppsminskningar och att minska de samhällsekonomiska kostnaderna för att nå regeringens klimatmål. Specifika styrmedel har vidare till syfte att bidra till ökad effektivitet genom att hantera andra marknadsmisslyckanden.
  3. Skräddarsy åtgärder för att öka den samhällsekonomiska effektiviteten. Tillväxtanalys fallstudier visar att möjligheterna skiljer sig åt för olika typer av företag. Stora företags förut­sättningar skiljer sig från små företags. Kapitalintensiva företags möjligheter skiljer sig från de arbetsintensiva. Internationellt konkurrensutsatta företags förutsättningar skiljer sig från de som enbart är verksamma nationellt. Kunskap kan bidra till ökad kostnadseffektivitet.

Den gröna omställningen rymmer fröet till långsiktig global konkurrensförmåga

Tillväxtanalys studier visar att utan ett stärkt klimatpolitiskt ramverk är förutsättningarna för en grön strukturomvandling dåliga. Vidare indikerar Tillväxtanalys studier att en konsekvent politik i sig kan bära fröet till att stärka svenska företag och positionera svensk produktion i nischer och delar av värdekedjor med högre förädlingsvärden som bättre matchar Sveriges komparativa fördelar.

Förutsättningar för grön strukturomvandling – Syntesrapport

Serienummer: Rapport 2014:11

Diarienummer: 2012/011

Ladda ner rapporten Pdf, 999.6 kB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev