Studieområde:

Fakta och exempel kring lokal attraktivitet

Denna rapport har som syfte att ge underlag samt inspirera till fortsatt arbete med att öka attraktions­kraften för boende, näringsliv och besökare utifrån olika förutsättningar. Det finns inte en faktor som avgör attraktiviteten. Det krävs ett långsiktigt arbete utifrån olika förutsättningar, inte en lösning, inte en metod!

Varför är attraktivitet viktigt? Den tilltagande globaliseringen förändrar villkoren för regioner att påverka sin egen utveckling. Tillväxtanalys menar att denna förändring får olika konsekvenser för kommuner eller regioners egna handlingsutrymmen och vad man kan påverka. Ett sätt att hantera den förändring som globaliseringen medför är att satsa mera på frågor som berör platsens attraktivitet. Attraktivitet handlar om att på olika sätt försöka göra platsen där man bor mera attraktiv för dem som bor där, men också om att bygga en plats som är tilltalande för andra. Vi vet att globaliseringen medför:

  • ökad konkurrens om företag och boende
  • ökad konkurrens om arbetskraft och kompetens
  • ökad rörlighet och nya pendlingsmönster
  • ökat fokus på att skapa attraktiva boendemiljöer

Detta medför att platsens attraktivitet blir en allt viktigare faktor för att attrahera företag och boende. Ur ett kommunalt perspektiv kan det därför handla om att hävda sig i konkurrens med andra kommuner. Det gäller att attrahera företag och investeringar till kommunen och att locka till sig nya invånare eller besökare, och inte minst att få ökade skatteintäkter. Ökade intäkter gör det enklare att bedriva kommunal verksamhet, även om fler invånare också kan medföra högre kostnader och behov av utbyggd servicekapacitet.

Begreppet attraktivitet spänner över ett stort antal frågor, såsom företagsutveckling, fysisk planering i vid bemärkelse, platsmarknads­föring, turismfrågor, servicefrågor etcetera. Det är frågor som alla kommuner arbetat med sedan lång tid tillbaka. Möjligen har begreppen ändrats något under vissa tider, men innehållet är i stort sett detsamma.

Tillväxtanalys utgångspunkt är att det är svårt att avgränsa och precisera specifikt vilka frågor som ska inkluderas inom ramen för att studera attraktivitet. Det berör både stora och små frågor, vilket gör att man kan ha många ingångar för att studera kommuners arbete med att i praktiken arbeta med att utveckla platsens attraktivitet.

I vissa fall, framför allt i mindre orter, är det egentligen inte relevant att fokusera för mycket på den fysiska miljön och vad som görs för att förbättra den, utan här måste man arbeta med andra frågor och aspekter av vad som ryms inom ramen för att förbättra platsens attraktivitet. Vår utgångspunkt är att dessa frågor berör i hög grad vad det är man själv kan påverka på orten och då måste man granska sina egna rambetingelser och vad som är möjligt att göra. Det berör också frågor kring behov av förändring, det vill säga man måste rannsaka sina styrkor, svagheter, nätverk, resurser, arbetssätt och visioner. Det innebär att man måste identifiera och se över sin egen lokala kultur och granska vilka delar som är bra och vilka delar som behöver förändras, samt hur vi kan utveckla den lokala kulturen för att stärka vår egen plats både för dem som redan är där, men också för att locka andra att besöka eller bosätta sig på orten.

Både begreppet attraktivitet och även dess innebörd, är därför till sin natur svårt att precisera eftersom det handlar om en lång rad frågor och åtgärder som tillsammans ska bidra till ökad attraktivitet – och därmed göra att kommunen ska framstå som mer attraktiv att bo, besöka och/eller driva företag på.

I den här rapporten redovisas några fallstudier som visar hur ett antal svenska kommuner arbetar med att öka sin attraktivitet. De är valda utifrån att de representerar kommuner som på olika sätt arbetat med att utveckla platsens attraktivitet, men på olika sätt och under olika förutsättningar.

I dagsläget finns det inte mycket forskning kring detta område, och det finns heller ingen tydlig strategi hos kommuner med att arbeta specifikt med just dessa frågor. Vad som finns är en hel del praktiska försök som har mer eller mindre relevans för att utveckla platsens attraktivitet inom ramen för kommunens övergripande förändrings­arbete. Detta medför att lärande kring dessa frågor inte är tillräckligt utvecklat för att Tillväxtanalys ska kunna uttala sig om vilka arbets­sätt som fungerar bättre eller sämre inom ramen för detta projekt.

Det som har varit möjligt är, dels att rikta fokus på vad kommunerna upplever som viktiga frågor som berör utveckling av platsen där de bor, dels på vilket sätt som man kan arbeta med attraktivitet utifrån skilda förutsättningar samt diskutera och reflektera kring hur man kan använda sina egna resurser och andras resurser för att utveckla och stärka platsens attraktivitet. Attraktivitet berör i det stora hela frågor som gör att folk trivs där de bor, och att platser kan växa och konkurrera med andra platser om företag, arbetskraft och andra former av resurser.

Fokus i rapporten är på vad kommunen själv kan göra utifrån sina egna förutsättningar och mandat. Huvudfrågorna är: Vad vill man uppnå? Ökad inflyttning, alternativt minskad utflyttning? Vill man rikta sig till speciella grupper av inflyttare? Hur kan man påverka det? Måste utgångspunkten vara att det finns en försörjnings­möjlighet inom den egna kommunen?

Tillväxtanalys vill betona att det för många mindre kommuner inte i första hand handlar om att befolkningen ska växa utan snarare att försöka bryta en negativ utveckling. När det gäller större kommuner som i grunden har haft en bra tillväxt, blir frågan mera tillväxt­orienterad, det vill säga hur kan man på bästa möjliga sätt utnyttja och stärka den tillväxt man har. Platsens attraktivitet blir på olika sätt viktig utifrån vad det är man kan och behöver påverka. Om man behöver få in mera av en viss typ av kompetens behöver man fundera kring vad det är som uppfattas attraktivt för just denna grupp och vad är det kommunen har och behöver utveckla för att locka till sig en sådan grupp.

Slutsatser från fallstudierna visar att det inte räcker med att ha arbetstillfällen, man måste också få människor att bosätta sig i den egna kommunen. Därför blir satsningar på att göra kommunen attraktiv för boende allt viktigare. Utbud som service, kulturella aktiviteter, möjligheter till fritidsaktiviteter, hur en plats kan utformas, en citykärna, etcetera är satsningar som prioriteras. Insatserna är grupperade i tre faktorer som kommunen själv kan påverka:

  • Den fysiska miljön; kommunen som möjliggörare, förhindrare eller initiativtagare.
  • Service; etablering av kommunal och styrning av var offentlig/kommersiell service kan placeras
  • Kulturen/attityder, dels den interna kommunala kulturen inom den egna förvaltningen och dels den kultur som råder externt i kommunen, bland medborgare och företagare.

Sammanfattningsvis kan sägas att det inte finns en faktor som avgör attraktiviteten och att det krävs ett långsiktigt arbete utifrån olika förutsättningar, inte en lösning, inte en metod!

Fakta och exempel kring lokal attraktivitet

Serienummer: Rapport 2014:14

Diarienummer: 2014/008

Ladda ner rapporten Pdf, 2.1 MB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev