Studieområde:

Digitaliseringens bidrag till tillväxt och konkurrenskraft i Sverige

Nya tillväxtberäkningar visar att IKT-sektorn till stor del drivit produktivitetsutvecklingen i Sverige under perioden 1995–2013. Men den stora tillväxtpotentialen ligger i att hela näringslivet drar nytta av digitalisering­en. Nya fallstudier illustrerar framgångsfaktorer för ökad it-användning i företag.

I denna rapport sammanfattas Tillväxtanalys arbete med att beskriva hur Sveriges digitala ekonomi driver tillväxt och konkurrenskraft. Vägen från investeringar i ny teknik till ekonomisk tillväxt för Sverige och ökad vinst för företagen är emellertid lång och komplex. Nya kunskapsunderlag är nödvändiga då den pågående digitaliseringen ser ut att kraftigt förändra hur företag etableras och drivs i den framväxande digitala ekonomin.

Digitaliseringen står för nästan halva produktivitetstillväxten

Tillväxtanalys nya tillväxtbokföringsberäkningar visar att under åren 1995–2005 stod IKT-sektorn och IKT-investeringar i hela den svenska ekonomin för 32 procent av produktivitetstillväxten. Trots konjunktursvängningar har digitaliseringen under årens lopp ökat i betydelse i den svenska ekonomin. Tillväxtanalys visar att bidraget från IKT var ännu större under åren 2006–13. Under denna period stod IKT-sektorn och IKT-investeringar för 42 procent av produktivitetstillväxten.

Den produktivitetstillväxt som IKT-sektorn genererar är starkt knuten till Stockholm. IKT-sektorn i Stockholm stod för 50 procent av produktivitetstillväxten under åren 1995–2005. Under åren 2006–13 framträder även ett visst ökat bidrag från Övre Norrland och Östra Mellansverige.

Den största tillväxtpotentialen ligger emellertid i att hela näringslivet drar nytta av digitaliseringen. Alla sektorer investerar visserligen i ny teknik men än så länge syns produktivitetsvinsterna nästan uteslutande inom IKT-sektorn. Därtill är det inte enbart företagens IT-inköp som skapar tillväxt. Nya studier bekräftar en gammal sanning nämligen att tekniken behöver kompletteras med bland annat organisatoriska förändringar och kompetensutveckling av personalen för att den ska implementeras framgångsrikt – detta är minst lika viktigt som under den första it-vågen i början av 2000-talet.

Digitaliseringen förändrar företagens spelregler

Digitaliseringen medför en omvandling där användningen av tekniken förändrar spelreglerna för företagen. Denna utveckling har pågått under en längre tid, men de senaste åren har förändrings­takten ökat. Ökad tillgänglighet och allt snabbare beräknings­kapacitet tillsammans med sjunkande priser på datalagring har gett nya möjligheter att använda stora datamängder. I kombination med trådlösa uppkopplingar och billiga sensorer skapar utvecklingen stora möjligheter att både effektivisera befintliga verksamheter och att skapa helt nya affärskoncept.

Tillväxtanalys har genomfört ett antal fallstudier som illustrerar hur digitaliseringen förändrar förutsättningarna för företagen utanför den traditionella IKT-sektorn. Resultaten visar att digitaliseringen förändrat verksamheterna i grunden. Den nya tekniken är numera integrerad i kärnverksamheten. Förändringstrycket är påtagligt då gamla affärsmodeller tappar kraft och nya digitala affärskoncept utmanar företagen.

Det finns några likheter i hur företagen beskriver sin digitala resa. Dessa områden är:

  • IKT-investeringarna ger stora kostnadsbesparingar idag men förväntas sänka kostnaderna ytterligare i framtiden.
  • Den nya tekniken förändrar även sättet att bedriva affärer och organisera verksamheten.
  • Steget är dock stort mellan att å ena sidan samla in stora data och å andra sidan integrera användningen i kärnverksamheten och få affärsnytta.

Utifrån fallstudierna är det möjligt att identifiera ett antal framgångsfaktorer som delas av företagen:

  • Digitaliseringen är en allt viktigare del av kärnverksamheten och måste vara nära kopplat till företagets affärsstrategi.
  • De nya digitala lösningarna ställer nya krav på digital kompetens hos medarbetarna. Medarbetarna ses som viktiga aktörer för att utveckla och realisera möjligheterna och vinsterna med digitaliseringen i företagen. Framgångsrik digitalisering förutsätter därför ett tydligt användarperspektiv inom företagen.
  • Förtagen beskriver att när digitaliseringen implementeras på ett smidigt sätt sker utvecklingsarbetet mer rörligt eller agilt, det vill säga i mindre steg som löpande omformas utifrån förändrade förutsättningar. Företaget pekar ut en övergripande riktning, men det konkreta utvecklingsarbetet sker stegvis och byggs upp utifrån en tanke om att successivt addera nya moduler och applikationer på en grundinfrastruktur. Företagens affärsstrateger ser sin roll som tillhandahållare av digital infrastruktur som skapar möjligheter för medarbetarna att fortlöpande utveckla företaget.

Exempel på områden att beakta i samband med en bred IT-politik

Digitaliseringen är en pågående process som medför stora affärsmöjligheter för svenska företag. De existerande it-politiska dokumenten har huvudsakligen fokuserat på viktiga områden som ligger staten nära som till exempel skolan, sjukvården, e-förvaltning och utbygganden av den fysiska infrastrukturen. De nya beräkningar som tagits fram i rapporten visar emellertid på behovet av att främja de närings- och innovationspolitiska villkor som stöder stora som små företags förmåga att navigera och utveckla nya produkter och tjänster i ett snabbt växande och internationellt konkurrensutsatt digitalt landskap. När hela det svenska näringslivet digitaliseras måste it-politiken omfatta mer än enbart infrastruktur och satsningar på offentlig sektor. I en bred it-politik bäddas frågor kring den digitala ekonomin in i närliggande politikområden såsom närings-, innovations-, utbildnings- och handelspolitik. Tillväxtanalys illustrerar hur en bred it-politik kan se ut och exemplifierar områden som kan vara intressanta för digitaliseringsfrämjande åtgärder.

Digitaliseringens bidrag till tillväxt och konkurrenskraft i Sverige

Serienummer: Rapport 2014:13

Diarienummer: 2014/002

Ladda ner rapporten

En del av kunskapsprojektet:

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev