Studieområde: Grön omställning

Miljötillståndsprövning av gruvor och täkter

– ledtider och effektiviseringspotential

Tillväxtanalys har undersökt regeringens satsningar för en effektivare miljötillståndsprövning av gruvor och täkter med kortare handläggningstider och bibehållen miljöskyddsnivå. Vi identifierar tre områden där det finns potential att effektivisera tillståndsprocessen.

Resultaten från studien av ledtider för miljötillståndsprövning av gruvor och täkter pekar på att dessa ärenden inte tar signifikant längre tid än prövningar av andra jämförbara miljöfarliga verksamheter. Det finns dock potential för en mer effektiv tillståndsprocess.

Stora likheter globalt

Gruvnäringens utveckling i de olika länderna har blivit starkt beroende av trender i omvärlden och vi ser en konvergens i lagar och regler. Den internationella jämförelsen visar att de miljökrav som ställs i Sverige liknar dem i andra länder med gruvindustri, exempel­vis krav på bästa tillgängliga teknik och på miljökonsekvens­beskrivning. Vidare visar analyserna att förseningar i tillstånds­processen är ett globalt problem då det handlar om komplexa prövningar där olika intressen och mål ställs mot varandra.

Prövningsinstanser och ledtider

Bildandet av mark- och miljödomstolen och koncentrationen av miljöprövnings-delegationer bedöms inte ha bidragit till att korta ledtider för miljötillståndsprövningen av gruvor och täkter. Intervjuer med representanter från sökande bolag, domstolen, remiss­instanser och sakägare indikerar dock att det finns ett visst stöd för att ökade resurser har haft en positiv effekt på ledtider.

Prövningen av ärenden gällande gruvor och täkter tar inte längre tid än andra miljöfarliga verksamheter. Täkter har tvärtom kortast medianled­tid under den studerade perioden, men för båda typer av verksamheter finns en stor spridning.

Fallstudier

Resultat från fallstudierna visar att vad som tar tid och varför varierar från fall till fall, och att fördröjningar kan ske i olika delar av processen. En analys utifrån de tre kriterierna för en effektiv miljötillståndsprocess – flexibilitet, förutsägbarhet och kunskap – visar att flexibilitet i stor utsträckning tillämpas i den svenska miljötillståndsprövningen, medan det finns utrymme för förbättringar vad beträffar förutsägbarhet och även kunskap.

För en bra process krävs att alla parter har tillräckliga resurser och kunskaper för att kunna delta på ett aktivt och meningsfullt sätt. Oenighet om vad som utgör en komplett ansökan var en åter­kommande och tidskrävande fråga i samtliga studerade fall. I två av prövningar­na kom det fram att det fanns kvar intressekonflikter gällande markanvändningen, trots att bearbetningskoncessionen redan hade beslutats.

En effektiv process

Vi har identifierat tre områden där det finns potential att effektivisera miljötillstånds-prövningen: hantera intressekonflikter kring markan­vändningen i ett tidigt skede, stötta remissinstanser så att de kan delta på ett kvalificerat sätt, utan onödiga fördröjningar och skapa ökad tydlighet om vad som krävs för att en ansökan ska vara komplett.

Mot denna bakgrund skulle det vara av intresse att titta närmare på två exempel i andra länder: Finlands Närings-, miljö- och trafikcentraler som kvalitetssäkrar miljökonsekvens­beskrivnings-processen och Mining development officers i Ontario, Kanada som ger sökande bolag vägledning om ansökningsprocessen.

Miljötillståndsprövning av gruvor och täkter – ledtider och effektiviseringspotential

Serienummer: Rapport 2016:07

Diarienummer: 2015/180

Ladda ner rapporten Pdf, 4.4 MB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev