Studieområde: Strukturomvandling

Digital mognad i svenskt näringsliv

Digitaliseringen medför en strukturomvandling - användningen av digital teknik förändrar spelreglerna för företagen. Det här kunskapsprojektet visar att Sverige har en IKT-sektor med hög digital mognad samtidigt som traditionella sektorer såsom bygg och transport ligger efter. Den digitala mognaden skiljer sig också åt mellan företagsstorlekar där små företag ligger långt efter stora. Det som driver digital transformation är inte tekniken utan lednings- och styrningsfrågor.

Bakgrund

Användningen av digital teknik förändrar spelreglerna för företagen. Utvecklingen har pågått en längre tid men under de senaste åren har förändrings­takten accelererat. Ökad tillgänglighet och allt snabbare beräknings­kapacitet tillsammans med sjunkande priser på datalagring har skapat nya möjligheter att använda stora datamängder. I kombina­tion med att allt fler saker blir uppkopplade skapar utvecklingen stora möjligheter att både effektivisera befintliga verksamheter och skapa helt nya affärskoncept.

Digitala teknologier bäddas in i alla sektorer i ekonomin och bidrar till att:

 • förbättra produktivitet
 • nå nya marknader
 • sänka kostnader
 • förändra affärsprocesser
 • skapa nya affärsverksamheter och nya arbetstillfällen.

Det finns ett stort behov av kvantitativa data som visar hur långt svenskt näringsliv har kommit i den digitala transformationen.

En ny digital mognadsindikator som kan följa digitaliseringen av svenskt näringsliv

För att undersöka hur långt svenska företag kommit i sin digitalisering föreslår Tillväxtanalys i det här projektet en indikator på digital mognad. Genom att utveckla tidigare mätmetoder har Tillväxtanalys tagit fram en indikator som består av fyra komponenter:

 • IT-baserade affärssystem
 • kundhanteringssystem
 • sociala medier
 • marknad och integration (system för e-inköp, e-försäljning och e-lager).

IKT ligger i täten

Indikatorn visar att IKT, handel, andra tjänsteföretag och tillverkning ligger längre fram än de branscher som är mindre digitalt mogna såsom byggindustrin, transport och fastighets­bolag.

 • IKT: Sektorn är unik genom sin breda användning av digital teknik och växande betydelse för snart sagt alla verksamheter i dagens samhälle. Den utgör i sig en av de snabbast växande sektorerna i näringslivet men skapar även effektivisering, kvalitets­förbättringar och strukturomvandlingar inom nästan alla branscher och offentliga verksamheter.
 • Handel: Handeln är en dynamisk bransch i snabb utveckling och förändring. E-handeln växer, grossist- och partihandeln effektiviseras och gränserna mellan handelns olika led och delar flyttas och suddas ut.
 • Andra tjänsteföretag: Betydelsen av svenska tjänsteföretag är stor och det är i den här branschen som övervägande delen av de nya jobben skapas. Trots att branschen är väldigt heterogen och rymmer såväl kunskapsintensiva tjänsteföretag som städföretag ligger den digitala mognaden relativt högt.
 • Tillverkning: Branschen möter hård konkurrens från låglöne­länder och konkurrerar i allt högre grad med högteknologiska varor och tjänster samt specialiserar sig på att vara ledande inom olika delar av värdekedjan. Digitaliseringen öppnar upp och under­lättar övergången mot en mer internationell marknad.

Ledarskap och styrning för digital transformation

För att kunna ge en bred bild av hur långt svenska företag hunnit i sin digitala transforma­tion kombineras indikatorn med fallstudier. Det finns i dag forskning som visar att driv­kraften för digital transforma­tion inte är teknologierna i sig utan lednings- och styrnings­frågor såsom strategi och kompetens. Mot denna bakgrund har vi genom­fört ett antal fallstudier som kan exemplifiera hur digitaliseringen förändrar verksamheter, strategier och kompetens­behov.

Det som är gemensamt för alla fallföretagen är att digitala affärer inte bara är något som organisationerna pratar om i sina strategier. Samtliga informanter beskriver hur den pågående digitala strukturomvandlingen påverkar verksamheterna på djupet.

Det som förändras i verksamheterna är att:

 • processer för exempelvis inköp, produktion och försäljning digitaliseras och kopplas ihop
 • fysiska varor blir uppkopplade och kombineras med allt mer komplexa digitala tjänster
 • gamla affärsmodeller tappar kraft och ersätts med nya digitala affärsmodeller.

Koppling till affärsutveckling kan öka värdeskapandet

Hur organisationerna kopplar sin digitala strategi till den övergrip­ande affärsstrategin är en annan dimension av den digitala mognaden. Med en tydlig koppling till affärsutveckling kan digitala teknologier bidra till värdeskapande i organisationerna och i förlängningen till lönsamhet. I det empiriska materialet framträder tre typer av kopplingar mellan digital strategi och den övergripande affärsstrategin: Verksamheterna har (1) en självklar koppling, (2) en förstärkt koppling och (3) en begränsad koppling. Företagen har hunnit olika långt på sin digitala resa men samtliga utvecklas från den punkt där de befinner sig i dag.

Organisationernas digitaliseringsarbete kräver kombinationer av olika kompetenser. De nya kompetenser som beskrivs är bland annat kompetens att kunna vara agil. Agil kompetens handlar mindre om teknik och mer om att organisera och driva processer för snabb omställning. Digitaliseringen ökar behovet av en bred kompetens som möjliggör kommunikation mellan olika funktioner inom organisationen men även externt med till exempel kunder och samarbetsparter. I många fall sker den tekniska utvecklingen tillsammans med externa aktörer.

Digital mognad i svenskt näringsliv

Serienummer: Rapport 2017:02

Diarienummer: 2016/011

Ladda ner rapporten Pdf, 2.7 MB.

En del av kunskapsprojektet:

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev

https://www.resume.se/utbildning/skriva-med-ai-copy-och-content-for-sociala-medier-och-digitala-kanaler/?utm_campaign=REAK_Stort_utskick&utm_medium=email&utm_source=Eloqua