Publicerad 27 maj 2019

Tänk tydligt tidigt! – lärdomar från de statliga riskkapitalsatsningarna inom Europeiska regionala utvecklingsfonden

Denna rapport utgör slutrapport i ramprojektet: Vilka lärdomar kan dras från de statliga riskkapitalsatsningarna inom Europeiska regionalutvecklingsfonden?

Rapporten sammanfattar slutsatser från Tillväxtanalys utvärderingar och analyser av tre pågående riskkapitalinsatser med delfinansiering från den Europeiska regionala utvecklings­fonden (Eruf). Totalt har tio rapporter och delstudier inom området publicerats, varav sex är direkt knutna till denna ramrapport. Genom policydiskussioner och rekommendationer vill vi bidra till ett lärande inför framtida insatser inom området offentligt riskkapital. Även om erfarenheterna till stor del baseras på regionala fonder tror vi att mycket kan vara relevant även för nationella satsningar.

De regionala saminvesteringsfonderna, den nationella gröna fonden (Almi Invest GreenTech) samt den nationella holdingfonden (Swedish Venture Initiative, SVI) har tillsammans en offentlig finansiering på 2,65 miljarder kronor. Till den summan ska också läggas en privat medfinansiering som kan förväntas vara minst lika stor som den offentliga (detaljbestämmelser om medfinansiering varierar något mellan insatserna). De regionala fonderna startade redan 2009, medan de två nationella är relativt nystartade och gjorde sina första investeringar i slutet av 2017 respektive början av 2018. Det innebär att huvudfokus i rapporten är baserad på dels de regionala fonderna, dels internationella erfarenheter från liknande satsningar.