Publicerad 11 juni 2019

ESG och transparens - vägen till grön omställning?

Denna rapport är en slutrapport i ramprojektet: Kan finansmarknadens hållbarhetsvärderingar bidra till näringslivets gröna omställning och ger det i så fall en roll för staten?

En förutsättning för att finansiella flöden ska ställas om för att bidra till en hållbar utveckling är ökad tillgång till data om hållbarhetsrelaterade risker. Vår slutsats är att de initiativ som finns idag, ESG-värderingar, SBT och lagkrav på hållbarhetsredovisning knappast än har haft någon större effekt på näringslivets gröna omställning.

Våra policyrekommendationer

Den gröna omställningen av näringslivet är en prioriterad fråga i den sittande regeringens programförklaring liksom i EUs handlingsplan för finansiering för hållbar tillväxt. Våra observationer visar på att det inte ska ställas för stora förhoppningar till att finanssektorn är ett kraftfullt draglok för den gröna omställningen av näringslivet.

En förutsättning för att finansiella sektorn ska kunna ta denna roll är tillgång på information om företagens hållbarhetsrelaterade risker. Staten bör på olika sätt verka för ökad tillgång till exempel genom att vässa och utveckla rapporteringskraven för ökad transparens.

  • Verka för att rapporteringskraven i EU:s direktiv för icke finansiell rapportering skärps, för att möta finanssektorns och andra investerares behov av lättillgänglig och jämförbar hållbarhetsinformation. Bransch-specifika men jämförbara nyckeltal skulle passa ESG-värderingarnas nuvarande struktur.

Staten är också själv en stor finansiell aktör och det bör vara tydligt hur hållbarhetsrisker vägs in vid beslut om finansiering till företag.

  • Överväg att ge statliga myndigheter som finansierar företag i uppdrag att utarbeta ett transparent ESG-mått som skulle kunna användas som ett benchmark av statliga och andra aktörer för att genomlysa de finansiella tillgångarna. Lämpliga myndigheter att utreda detta skulle vara Vinnova, Tillväxtverket, Energimyndigheten tillsammans med andra statliga finansiärer som t.ex. Almi, Business Sweden.