Publicerad 21 oktober 2019

Hjälper Almis företagslån företag att växa?

I denna rapport redogör Tillväxtanalys för resultaten i de delstudier som har genomförts i ramprojektet "Hur kan statliga lån komplettera de privata kreditmarknaderna?".

Vad är tillväxteffekten av den låneverksamhet som det statligt helägda bolaget Almi Företagspartner AB (Almi) erbjuder landets små och medelstora företag? Och var gör Almis låneverksamhet mest nytta? Det har Tillväxtanalys utvärderat. Vi har också kartlagt hur motsvarande statliga system är utformade i några jämförbara länder. Syftet är att ge beslutsunderlag för att effektivisera och utveckla eller ompröva statens insatser för att främja näringslivets kapitalförsörjning..

Huvudresultaten

Vår studie visar att:

  • Almis låneverksamhet verkar pricka rätt målgrupp utifrån verksamhetens uppdrag. De företag som beviljas lån är små företag med i genomsnitt sex anställda. Företagen har lägre produktivitet, mindre eget kapital och högre skulder
  • Almis lån ger en bestående positiv effekt på företagens nettoomsättning och arbetsproduktivitet
  • de företag som får lån från Almi investerar betydligt mer än kontrollgruppen samma år och även något mer året efter. Denna effekt är inte bestående. Åren efter är företagens investeringar signifikant mindre
  • företagen ökar inte antalet anställda mer än kontrollgruppen.

Var gör Almis låneverksamhet mest nytta?

Vi har också analyserat effekterna i olika regioner och skillnader mellan etablerade och nyetablerade företag. Analysen visar att Almis låneverksamhet:

  • ger störst effekt i företag som är verksamma i storstadskommuner och i täta kommuner nära en större stad
  • leder till att företag i storstadskommuner i genomsnitt ökar antal anställda med 1-2 personer
  • leder till att nyetablerade företag även ökar antalet anställda i avlägset belägna tätortskommuner och landsbygdskommuner. Resultaten för nyetablerade företag är dock mer osäkra på grund av företagens volatilitet.