En hängbro i en djungel av växter

Studieområde:

Djungeln av
tillväxtdefinitioner

Det finns många olika sätt att mäta tillväxt på. Kriterier och definitioner skiljer sig åt. Det gör att det är komplext att få en heltäckande bild över vilka snabbväxande företag som finns i Sverige. I den här rapporten diskuteras för- och nackdelar med olika definitioner för att identifiera snabbväxande företag, samt de variationer som finns mellan företagen utifrån olika definitioner av tillväxt, avseende egenskaper såsom storlek, ålder, branschtillhörighet, geografisk placering, utbildningsnivå hos anställda och ledarskap, samt könsuppdelning.

- Beroende på vilken definition av tillväxt som används kan vi se olika resultat. Till exempel underlättar vissa matematiska formler identifieringen av stora företag, de så kallade elefanterna, medan andra underlättar identifieringen av små företag, eller möss. Samtidigt pratar man ofta om enhörningar, gaseller, kameler och många andra djurmetaforer för växande företag. Rapporten betonar att olika tillväxtdjur har olika egenskaper, säger Chrysa Morfi, analytiker.

Rapporten visar att valet av tillväxtprocess (organisk och total) påverkar egenskaperna hos snabbväxande företag, eller High Growth Firms, HGF:er när det gäller storlek och ålder. Även om HGF:er finns i alla storlekar och åldrar, finns det fler små företag som upplever hög total tillväxt och fler större företag som upplever hög organisk tillväxt. På samma sätt upplever en större andel unga företag hög total tillväxt och en större andel mogna företag upplever hög organisk tillväxt.

Valet av definition för tillväxt påverkar den geografiska fördelningen av HGF:er mellan länen. De flesta definitioner visar dock Stockholm, Skåne och Västra Götaland som län med hög koncentration av HGF:er.

Valet av definition påverkar, som förväntat, identifieringen av specifika tillväxtdjur. Att använda procentuell förändring leder till en hög andel små företag (möss) medan användning av absolut förändring leder till en hög andel stora företag (elefanter). Samtidigt kan en ökning av tidsintervallet från tre till tio år potentiellt leda till identifiering av elefanter eller kameler (företag som är förmögna att ”överleva i torkperioder” och följa en väg som innebär en lägre tillväxttakt).

Våra resultat tyder på att HGF:er inte bara växer snabbare än andra företag, utan att de också bibehåller förmågan att växa under lågkonjunktur. Under 2017–2020 minskade den totala sysselsättningen i ekonomin med cirka 4 000 anställda, men för HGF:erna ökade såväl sysselsättning, nettoomsättning och förädlingsvärde.

Statens roll när det gäller HGF:er är oklar, omtvistad och omgiven av potentiella motstridiga mål att överväga. Syftet med delstudien är att skapa bättre förutsättningar för tydlighet i den svenska policydebatten. Det här är den första studien inom projektet Är Sverige och EU en (o)gynnsam miljö för snabbväxande företag?

Djungeln av tillväxtdefinitioner

Serienummer: Rapport 2023:03

Diarienummer: 2021/68

Ladda ner rapporten Pdf, 3.9 MB, öppnas i nytt fönster.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev