2009-04-19
Vägverkets redovisning av uppdrag om lokaliseringsmärken och skyltar

Tillväxtanalys tillstyrker de förslag till förändringar i Vägmärkestrafikförordningen som föreslås i Vägverkets slutrapport.

Tillväxtanalys har anmodats lämna synpunkter i rubricerat ärende.

Tillväxtanalys tillstyrker de förslag till förändringar i Vägmärkestrafikförordningen som föreslås i Vägverkets slutrapport och de åtgärder som Vägverket avser att vidta för att bättre tillgodose näringslivets behov genom att undanröja hinder för skyltning och därigenom främja den regionala och lokala tillväxten. Detta gäller inte minst de föreslagna förändringarna beträffande landsbygdens transportvägar och tillstånd för användning av ”förenklad vägvisning” – en efterfrågad och välkommen åtgärd och regelförenkling för många säsongsföretagare, gårdsbutiker, caféer, ”loppisar” eller liknande. 
Även förslaget om utökning av möjlighet att använda ”Platsmärke” kan ha en positiv effekt för att bibehålla lokala identiteter, byanamn eller motsvarande. Det gör dessutom resan roligare och mindre enformig för den passerande bilåkaren om det syns att det finns liv i en bygd.
Tillväxtanalys har inga ytterligare synpunkter än de som framkommer i den konsekvensutredning som bifogas rapporten. 

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad. Föredragande har varit analytiker Inger Normark. Avdelningschef Martin Olauzon har deltagit i ärendets beredning.

Dan Hjalmarsson
Generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev