2009-09-07

Förenklingar i aktiebolagslagen m.m.

Tillväxtanalys delar utredningens åsikt om att det är önskvärt och möjligt att förenkla regelverket för aktiebolagen.

Ang Remiss över betänkandet  Förenklingar i aktiebolagslagen m.m. (SOU 2009:34)

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har anmodats lämna synpunkter i rubricerat ärende.

Utredningen innehåller förslag på förenklingar av aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen för aktiebolagen, särskilt för de små aktiebolagen. Utredningen har även övervägt behovet av en ny företagsform, men kommit till slutsatsen att det inte är önskvärt att i dagsläget införa en ny företagsform, utan att det är bättre att anpassa regelverket så att det passar alla företag.

Tillväxtanalys delar utredningens åsikt om att det är önskvärt och möjligt att förenkla regelverket för aktiebolagen. En förenkling av regelverket för aktiebolagen kan medföra att fler bedriver företag i aktiebolagsform, vilket har flera fördelar för företagaren. En förenkling av regelverket bidrar också till att minska den samlade regelbördan för företagen i enlighet med regeringens målsättning. Tillväxtanalys bedömer att de förenklingsförslag som utredaren föreslår kommer att ha särskilt stor betydelse för mindre företag, där administrativa regler medför relativt större kostnader än för större företag.

Tillväxtanalys delar också utredarens åsikt om att det för närvarande inte finns skäl att inrätta en ny företagsform. Det är bättre att det finns en företagsform med ett flexibelt regelverk som kan anpassas för olika typer av företag, än att införa särskilda företagsformer för t ex små företag. Tillväxten i företag kan påverkas negativt om de är tvungna att byta företagsform under en expansionsprocess enbart för att de inte längre ”passar” in i den de hade från början. De tidigare lagda förslagen om att minska kravet på aktiekapital underlättar också för de mindre företagen med små kapitalbehov, t ex inom tjänstesektorn, att bedriva verksamheten i aktiebolagsform. Det är emellertid viktigt att påpeka att förenklingarna av regelverken inte får drivas så långt att fördelarna med att bedriva verksamheten i aktiebolagsform urvattnas, så att t ex möjligheterna till att få krediter försämras.

För att ett flexibelt regelverk skall fungera krävs det att företagen har kunskap om detta och hur detta kan utnyttjas. Tillväxtanalys vill betona att införandet av ett mer flexibelt regelverk även förutsätter informationsinsatser riktat till företagen så att dessa kan utnyttja möjligheterna till förenklade regler.

Nedan följer några kommentarer på några av de enskilda förslagen i utredningen: 

Avskaffandet av aktiebrev

I utredningen föreslås att aktiebreven avskaffas och att aktieboken får en större funktion för att registrera bolagens ägare. Om aktiebreven avskaffas blir det mycket viktigt att aktieboken förs på ett korrekt sätt och ständigt hålls aktuell. Ett sätt att säkerställa kvaliteten på aktieböckerna är att införa ett centralt aktieägarregister. Utredaren menar dock att det inte finns skäl i nuläget att införa ett centralt aktieägarregister med hänvisning till att det skulle öka företagens administrativa börda. Tillväxtanalys menar dock att genom väl avpassade rutiner för uppgiftsinhämtning så minimeras aktiebolagen administrativa kostnader, samtidigt som ett centralt aktieägarregister kan införas för att säkerställa korrekta aktieägaruppgifter i aktieböckerna.

Lån till närstående

Tillväxtanalys menar att det är viktigt att aktiebolagets ekonomi hålls åtskild från ägarnas ekonomi, inte minst för att upprätthålla förtroendet för bolaget och dess kreditvärdighet. Ett generellt slopande av låneförbudet till närstående skulle urholka trovärdigheten och även öka möjligheterna till skatteflykt. I stället föreslår Tillväxtanalys att det generella förbudet mot lån till närstående behålls, men att möjligheterna till dispens utreds närmare för att t ex underlätta ägarbyten och generationsskiften.

Likvidation och upplösning

Tillväxtanalys delar utredningens åsikt om att det behövs ett förenklat förfarande vid likvidation och upplösning av ett aktiebolag. Ur ett tillväxtperspektiv är det lika nödvändigt att det är enkelt att avveckla ett bolag som det skall vara att starta det. En smidig avveckling av verksamhet som inte klarar konkurrensen är viktig så att resurser kan föras över till ny och konkurrenskraftig verksamhet. Det är emellertid angeläget att ett sådant förenklat förfarande utformas så det inte inbjuder till ökad ekonomisk brottslighet.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad. Föredragande har varit Peter Vikström.

Dan Hjalmarsson
Generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev