2009-11-02

Nationell plan för transportsystemet 2010 – 2021 samt miljökonsekvensbeskrivning

Tillväxtanalys bedömer att trafikverken har arbetat fram ett bra förslag till nationell plan för transportsystemet.

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har anmodats lämna synpunkter på rubricerat ärende.

Myndighetens huvuduppgift är att utifrån olika perspektiv utvärdera, analysera och redovisa effekterna av statens åtgärder för hållbar tillväxt, konkurrenskraft och regionernas utveckling. Med utgångspunkt från Tillväxtanalys uppdrag följer några generella synpunkter på förslaget och den frågeställning som remissinstanserna är uppmanade att behandla.

Tillväxtanalys är av den uppfattningen att ett väl fungerande och klimatanpassat transportsystemet gynnar den nationella tillväxten på sikt. Transportsystemet måste självklart anpassas till samhällsutvecklingen och ska dessutom ses som ett medel att påverka utvecklingen i önskvärd riktning. Regional tillväxt gynnas av en ökad tillgänglighet där tillväxteffekterna till stor del handlar om effekter som ligger utanför själva transportsystemet.

Bedömning 

Tillväxtanalys bedömning är att förslaget är väl genomarbetat. Det är positivt att man ser de olika transportslagen som en helhet och arbetar mot en sådan lösning i dialog med regionerna. Regionerna är en viktig part i arbetet med att utveckla ett så väl fungerande trafiksystem som möjligt. Tillgänglighet är en förutsättning för att skapa lokal, regional och nationell tillväxt, där ett väl fungerande transportsystem är själva livsnerven. Det finns en tydlig fokus på resenärer, företag och samhällets behov och förslaget har även arbetat mot de transportpolitiska målen, både de tidigare och de nuvarande så långt det är möjligt.

Av förslaget framgår hur den s.k. fyrstegsprincipen ska tillämpas. Huruvida förslaget har rimliga prioriteringar är svårt att bedöma då Tillväxtanalys kunskap inte är inriktad mot dessa områden, men utifrån den diskussion som förs kring för- och nackdelar med olika lösningar samt att det finns en medvetenhet om svårigheten att fånga alla aspekter i analysmetoderna gör ändå att förslaget förefaller utgöra en stabil grund att utgå ifrån.

Det internationella perspektivet är naturligtvis en viktig del i ett väl fungerande transportsystem. Förslaget belyser sambandet mellan andra länders relevanta planer, kopplingar och samarbetsmöjligheter.

Sammantaget bedömer Tillväxtanalys att trafikverken har arbetat fram ett bra förslag till nationell plan för transportsystemet.

Vad gäller Miljökonsekvensbeskrivning för Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 avstår Tillväxtanalys från att yttra sig i frågan.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad. Föredragande har varit analytiker Anne Kolmodin.

Dan Hjalmarsson
Generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev