2009-12-11

En ny postlag

Tillväxtanalys tillstyrker förslaget till ny postlag.

Ang. Remiss av 2008 års postlagsutrednings delbetänkande En ny postlag (SOU 2009:82).

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har anmodats lämna synpunkter i rubricerat ärende.

Tillväxtanalys tillstyrker förslaget till ny postlag. Tillväxtanalys delar vidare utredningens bedömning att det inte finns skäl för att ändra det statliga åtagandet på postområdet. Posten AB, som ålagts att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten, upprätthåller en kvalitet i brevbefordran som vida överstiger de mål som följer av såväl postdirektivet som den svenska postlagen. 

Utredningen har inte genomfört någon egen beräkning av nettokostnaden för tillhandahållandet av den samhällsomfattande posttjänsten. Man motiverar detta med metodologiska problem och att det synes råda samstämmighet kring att det för närvarande inte heller innebär någon nettokostnad för Posten. Utredningen gör därför bedömningen att det inte finns behov av särskild finansiering av den samhällsomfattande posttjänsten. Tillväxtanalys instämmer helt i denna bedömning. 

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad. Föredragande har varit Björn Falkenhall.

Dan Hjalmarsson
Generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev