2009-12-11

Kvotpliktsystem för biodrivmedel samt förslag till implementering av hållbarhetskriterier för biodrivmedel och andra flytande biobränslen

Tillväxtanalys är i huvudsak positiv till Energimyndighetens förslag.

Ang. Remiss av förslag till kvotpliktsystem för biodrivmedel samt förslag till implementering av hållbarhetskriterier för biodrivmedel och andra flytande biobränslen

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har anmodats lämna synpunkter i rubricerat ärende.

Remissen behandlar dels Energimyndighetens förslag till utformning av kvotpliktsystem för biodrivmedel, dels deras förslag till implementering av delar av EU-direktivet 2009/28/EG om hållbarhetskriterier för användning av energi från förnyelsebara energikällor.

Tillväxtanalys är i huvudsak positiv till Energimyndighetens förslag till implementering av EU-direktivet om hållbarhetskriterier vid användning av energi från förnyelsebara energikällor. Den snabba process som det innebär att inkorporera förlaget i svensk lag till den 5 december 2010 förutsätter att detta görs på ett sätt som möjliggör justeringar allt eftersom kunskapen ökar och regelverket kan förbättras. Redan initialt bör uppföljningar och utvärderingar inplaneras för att se hur väl hållbarhetskriterierna bidrar till ett hållbart nyttjande av bioresurserna. 

Tillväxtanalys ser det som angeläget att introduktionen av förnyelsebara energikällor genomförs baserat på vetenskaplig kunskap om hur dessa energikällor bidrar till en hållbar utveckling inklusive socialt hållbar utveckling. Det i sin tur innebär att introduktionen inte bör forceras så att hållbarhetsgränser riskerar att överskridas. 

Ekonomiska styrmedel, som är ett alternativ till administrativa styrmedel, har hittills lett till en ökad användning av biobränslen vilka i dagsläget är en kostnadseffektiv energikälla som är konkurrenskraftig relativt andra förnyelsebara energikällor såsom havsbaserad vindkraft, vågkraft och solenergi. På lång sikt har dock dessa andra kända energikällor större utvecklingspotential än de nu kända bioenergikällorna, för vilken det finns tydliga begränsningar avseende det globala uttaget utan att hållbarhetsgränserna överskrids.

Vid design av ett styrmedel för biobränslen bör en av de viktigaste målsättningarna vara att identifiera ett hållbart uttag och hur uttaget bäst bör nyttjas för att skapa största möjliga nytta. För bioresurser finns många konkurrerande användningsområden såsom livsmedelsproduktion och bevarande av biologisk mångfald. Ur ett klimatperspektiv har till exempel användningen av bioresurser för att substituera alternativa energi- och koldioxidintensiva råvaror i produkter stor potential vilket skall vägas mot nyttjandet av bioresurser som energiråvara. Bland annat har svenska aktörer utvecklat teknik som gör det möjligt att ersätta betong med trä vid byggande av större byggnader.

Det är vidare viktigt att uppmärksamma att även förbränning av biobränslen ger upphov till koldioxidutsläpp. En ökad användning av biobränslen ökar koldioxidutsläppen. Det är endast vid ett hållbart uttag av biomassa som denna energikälla är koldioxidneutral över tiden. Uttag av bioresurser innebär också ett uttag av näringsämnen vilket bör ingå i en hållbarhetsbedömning.

Tillväxtanalys ställer sig positiv till att biodrivmedel från prioriterade råvaror såsom avfall, restprodukter, cellulosa från icke livsmedel och material som innehåller lignin och cellulosa, väger tyngre men kan inte bedöma om en dubblering är en lämplig nivå. Myndigheten håller också med om att de gasformiga biodrivmedlen bör prioriteras samt delar Energimyndighetens bedömning att ökad användning av förnyelsebar el inom transportsektorn är en viktig del i utvecklingen mot ett klimatneutralt transportsystem.

Ekonomiska styrmedel som korrigerar för så kallade negativa externa effekter är grundläggande men leder till en marknadsdriven sekventiell implementering av den teknik eller energikälla som för tillfället är billigast. Tillväxtanalys vill därför i detta sammananhang också uppmärksamma betydelsen av en tillväxtpolitik (teknik- och innovationspolitik) som skapar incitament för en parallell implementering av de tekniker som på sikt har potential att leverera störst mängd ren energi.

Utmaningen är att ur ett helhetsperspektiv utveckla lämpliga lösningar avseende energisektorn såväl som transportsektorn. Alltför avgränsade insatser riskerar leda till att effekterna inte blir de förväntade och lösningar som är såväl miljömässigt som kostnadsmässigt ineffektiva.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad. Föredragande har varit analytiker Eva Alfredsson.

Dan Hjalmarsson
Generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev